zamówienie na:

Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 17 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Petrol-Com" Renata Rudnicka, ul. Bydgoska 39, 86-061 Brzoza. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto za 1 litr tj. 1. Boxol 26 - 6,11 zł, 2. DOT 4 - 11,10 zł, 3. Hipol GL 480W90 - 5,22 zł, 4. Olej hydrauliczny 46 - 3,75 zł, 5. Lunaten - 5,85 zł, 6. Lux 10 - 3,77 zł, 7. R-3 - 4,58 zł, 8. SHPD 15W40 - 7,04 zł, 9. Superol CB30 - 5,07 zł 10. Superol CC 30 - 5,16 zł, 11. Płyn zimowy do spryskiwaczy - 1,75 zł, 12. Petrygo - 3,45 zł, 13. Selektol - 6,32 zł, 14. DA-1 - 9,82. zł Z sumowana cena oferty wynosiła 44414,20 zł.  
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów

Kod CPV: 23123100-6, 24810000-5
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
  • za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego z prośbą o wydanie SIWZ,
  • ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi - tytuł: „Sukcesywne dostawy olejów silnikowych i płynów”.
3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
6.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły ,,spełnia” ,,nie spełnia”. Brak jakiegokolwiek dokumentu, wskazanego w opisie sposobu przygotowania oferty, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Kryteria oceny ofert:
Cena oferty – o wadze 100%
10.Oferty należy składać do dnia 17-07-2007r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 17-07-2007r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki:

metryczka


Opublikował: Maciej Szlagowski (9 lipca 2007, 14:41:06)

Ostatnia zmiana: Maciej Szlagowski (25 lipca 2007, 14:40:48)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1757