zamówienie na:

Dostawa paliw płynnych

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy PZP
termin składania ofert: 4 lipca 2007  11:00
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa paliw płynnych, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez: Naftpol sp. j. Anna Zwiewka, Arkadiusz Zwiewka ul.Leśna 5 86-010 Koronowo Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto tj. etylina Pb-95 4,30 zł, olej napędowy 3,69 zł. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie Art. 11 ust. 8
ustawy Prawo zamówień publicznych na:
Dostawa paliw płynnych

Kod CPV: 23111200-0, 23121100-2
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
  • za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego z prośbą o wydanie SIWZ,
  • ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi - tytuł: „Dostawa paliw płynnych”.
3. Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw płynnych:
  • etyliny Pb-95 o szacowanej ilości ~ 15.000 litrów
  • olej napedowy ON o szacowanej ilości ~ 65.800 litrów
4.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
5.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
7.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
8.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły ,,spełnia” ,,nie spełnia”. Brak jakiegokolwiek dokumentu, wskazanego w opisie sposobu przygotowania oferty, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
9.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
10.Kryteria oceny ofert:
Cena oferty – o wadze 100%
11.Oferty należy składać do dnia 04-07-2007r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
12.Otwarcie ofert nastąpi dnia 04-07-2007r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
13.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Załączniki:

metryczka


Opublikował: Maciej Szlagowski (26 czerwca 2007, 17:34:38)

Ostatnia zmiana: Maciej Szlagowski (11 lipca 2007, 22:50:02)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2002