zamówienie na:

dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Koronowo w okresie od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Łąsko Wielkie, Wierzchucin Królewski, Witoldowo, Sitowiec i Wtelno.

zamawiający: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2007  10:00
wynik postępowania: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie zawiadamia, iż w wyniku postępowania przetargowego dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożone przez Firma Gastronomiczna Halina Pyszczyńska - Wołowicz, Kowalewo, ul. Leśna 3a, 89-200 Szubin.  
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, ogłasza na podstawie art. 41 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) przetarg nieograniczony na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjach gminy Koronowo w okresie od 1 września 2007 r. do 30 czerwca 2008 r.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Koronowo w miejscowościach: Buszkowo, Łąsko Wielkie, Wierzchucin Królewski, Witoldowo, Sitowiec i Wtelno.

Dożywianie winno polegać na przygotowywaniu gorących posiłków obiadowych, dowozu własnym transportem we własnych atestowanych naczyniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych, z aktualnymi pozwoleniami Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przewóz posiłków obiadowych w naczyniach jednorazowego użytku oraz na wytwarzanie posiłków obiadowych dla dzieci i młodzieży. Gorące posiłki obiadowe winny być porcjowane i przygotowywane do spożycia w jednorazowych naczyniach oddzielnie dla każdego ucznia.

Warunki wymagane od Wykonawców podano w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.koronowo.pl. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można również odbierać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój 14 (I piętro) w godzinach od 800 do 1500. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej „Dożywianie uczniów na terenie gminy Koronowo” – OFERTA, należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 4.07.2007 r. do godziny 1000 w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 14 (I piętro). Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 4.07.2007 r. o godzinie 1200 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pokój nr 14.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych, aukcji elektronicznej oraz powierzenia częściowego wykonania zamówienia podwykonawcy.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która zdobędzie największą ilość punktów. Najkorzystniejsza oferta może zdobyć 100 pkt. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu do składania ofert. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu zostaną zwrócone bez otwierania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą brać udział oferenci spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy i oświadczą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) oraz określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Załączniki:
- załącznik nr 1: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych PDF BiP - Gmina Koronowo oświadczenie art. 22 ust. 1 (55kB)
- załącznik nr 2: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych PDF BiP - Gmina Koronowo oświadczenie art. 24 ust. 1 i 2 (61kB)
- załącznik nr 3: formularz cenowy PDF BiP - Gmina Koronowo formularz cenowy (61kB)
- załącznik nr 4: wzór umowy na dożywianie BiP - Gmina Koronowo wzór umowy (82kB)
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia (141kB) pdf

metryczka


Opublikował: Paweł Święcichowski (13 czerwca 2007, 11:20:16)

Ostatnia zmiana: Paweł Święcichowski (10 lipca 2007, 09:02:25)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1650