zamówienie na:

Sukcesywne dostawy wodomierzy do wody zimnej klasy "B" wraz z kompletem uszczelek

zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, tel(fax) 052 3822 562
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 14 czerwca 2007  11:30
wynik postępowania: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Koronowie przy ul. Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sukcesywne dostawy wodomierzy do wody zimnej klasy "B" wraz z kompletem uszczelek, Zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poźn. zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty złożonej przez: PPHU GROWO Tomasz Wierciński ul. Gen. Świerczewskiego 23 66-200 Świebodzin. Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta niniejszego Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego wynikające ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zawiera najkorzystniejsze ceny brutto tj. wodomierz fi 15 - 37,33 zł, wodomierz fi 20 - 44,80 zł, wodomierz fi 25 - 141,87 zł, Gwarancja 36 miesięcy. 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie,
ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo, tel.(fax) 052 382 25 62
ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro w trybie ustawy
Prawo zamówień publicznych na:
Sukcesywne dostawy wodomierzy do wody zimnej klasy „B” wraz z kompletem uszczelek.
Kod CPV: 33252110-5
1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi punkt 2 w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego pokój nr 10,
  • za pośrednictwem poczty – bezpłatnie, po złożeniu pisemnego wniosku u Zamawiającego z prośbą o wydanie SIWZ,
  • ze strony internetowej www.bip.koronowo.pl z działu Przetargi - tytuł: „Sukcesywne dostawy wodomierzy do wody zimnej klasy „B” wraz z kompletem uszczelek.”.
3.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5.Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
6.O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
7.Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i ocenę informacji zawartych w złożonych dokumentach wg formuły ,,spełnia” ,,nie spełnia”. Brak jakiegokolwiek dokumentu, wskazanego w opisie sposobu przygotowania oferty, stanowić będzie podstawę do wykluczenia wykonawcy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego bądź do odrzucenia oferty, jeżeli wykonawca nie uzupełni brakujących dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
8.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9.Kryteria oceny ofert:
Cena oferty - 100%
10.Oferty należy składać do dnia 14-06-2007r. do godz. 11:00 w sekretariacie Zamawiającego, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 14-06-2007r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego pokój nr10, ul. Al. Wolności 4, 86 – 010 Koronowo.
12.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

metryczka


Opublikował: Maciej Szlagowski (1 czerwca 2007, 15:54:11)

Ostatnia zmiana: Maciej Szlagowski (13 lipca 2007, 18:10:47)
Zmieniono: zmiana Wykonawcy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1823