zamówienie na:

Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tryb zamówienia: Postępowanie ofertowe
nr sprawy: ZP/2020
wartość: poniżej 30 000 euro
termin składania ofert: 18 grudnia 2020  10:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
NIP 554-22-27-553 REGON 092356159
tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448
spzozkoronowo@o2.pl

 
SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA
 
 
Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
(znak sprawy ZP/2020)
 
 
 
Część I. Postanowienia ogólne
1.      Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo NIP 554-22-27-553 REGON 092356159 tel. 52 3822 353,
fax. 52 3822 448 e-mail spzozkoronow@o2.pl
2.      Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3.      Wykonawca ma obowiązek zapoznać się dokładnie z treścią SZ i zgodnie z nią złożyć ofertę.
4.      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta spełnia wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Zamówienia.
5.      Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawca musi zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz podpisania umowy.
6.      Strona internetowa Zamawiającego, na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania: www.bip.koronowo.pl
Część II. Opis przedmiotu zamówienia.
1.      Przedmiot zamówienia: Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie
1.1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa szczepionek, według poszczególnych 10 pakietów.
1.2.Zamówienie obejmuje w/w dostawy w okresie 12 m-cy od daty podpisania umowy.
1.3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
1.4.Wszystkie warunki SZ są w równej mierze obowiązujące dla oferty pełnej jak również oferty złożonej tylko na wybrany pakiet lub pakiety. Wykonawca może zaoferować tylko te szczepionki, które są wpisane do Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub UE zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym.
1.5.Wykonawca na żądanie Zamawiającego jest zobowiązany przedłożyć przy dostawie dokument potwierdzający, że dostarczany produkt posiada dopuszczenie do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub UE. Wykonawca musi dostarczać szczepionki w oryginalnych opakowaniach.
1.6.Data ważności oferowanych szczepionek nie może być krótsza niż 75 % terminu ważności producenta.
1.7.Zamawiający wymaga aby informacje i opisy na oferowanym asortymencie były w języku polskim.
1.8.Przedstawiona przez Wykonawcę Oferta nie może stanowić zbiorczych cenników, kalkulacji, itp. stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna
1.9.zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na prowadzone postępowanie i odpowiadać wymaganiom Zamawiającego określonym w niniejszej SZ.
2.      Opis przedmiotu zamówienia:
2.1.Pakiet nr 1 Rekombinowana szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B zawierająca jałową zawiesinę oczyszczonego antygenu powierzchniowego HBV ( HbS) adsorbowanego na wodorotlenku glinu. Zawiesina do wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych, zawierająca 20μg natygenu HbS/1 ml w dawce dla osób powyżej 15 roku życia. Stosowana wg schematu szczepień: 0, 1, 6 miesięcy oraz 0, 7, 21 dni, 12 miesięcy schemat szybkiego uodpornienia w postaci fiolki 1 ml,
Engerix B – ilość szt. 15
2.2.Pakiet nr 2 Szczepionka przeciw błonnicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponentna acelularna) 2 (Pa), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA), polomyelitis (inaktywowana)(IPV) i przeciwko Haemophilus typu b skoniugowana (Hib) (adsorbowana) 1 fiolka i 1 ampułkostrzykawka plus 2 igły
Infanrix Hexa – ilość szt. 130
2.3.Pakiet nr 3 Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis oraz ciężkimi chorobami wywołanymi przez Haemophilus influenzae typ b, adsorbowana 1 ampułkostrzykawka po 0,5 ml
Hexacima – ilość szt. 15
2.4.Pakiet nr 4 Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa złożona) poliomylitis ( inaktywowana ) i heamophilus typu b(skoniugowana), adsorbowana 1 ampułkostrzykawka po 0,5 ml z zawiesiną (DTPa-IPV) plus 1 fiolka z proszkiem (Hib) plus 2 igły dołączone do opakowania
Infanrix IPV Hib – ilość szt. 40
2.5.Pakiet nr 5 Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 1 ampułko-strzykawka zawierająca pojedyńczą dawkę (0,5 ml) plus igła
Prevenar 13 – ilość szt. 30
2.6.Pakiet nr 6 Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, żywa. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań 1 fiolka z proszkiem plus 1 ampułko-strzykawka z rozpuszczalnikiem z 2 igłami 1 dawka (0,5 ml) po odtworzeniu zawiera Wirus Varicella zoster, szczep oka, ( żywy, atenuowany) ni mniej niż 2000PFFV. Substancje pomocnicze: heomycyny siarczan, albumina ludzka, laktoza, sorbitol, mannitol, aminokwasy (do wstrzykiwań) i woda do wstrzykiwań
Varilrix – ilość szt. 10
2.7.Pakiet nr 7 Szczepionka na meningokoki zawierająca 4 substancje czynne 3 rekombinowane białka szczepu Neisseria meningitidis z grupy B, pęcherzyki błony zewnętrznej (OMV) ze szczepu NZ98/254 bakterii Neisseria meningitidis. Zawiesina do wstrzykiwań domięśniowych 1 ampułko-strzykawka po 0,5 ml.
Bexero – ilość szt. 50
2.8.Pakiet nr 8 Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu ( inaktywowana ) Zawiesina do wstrzykiwań w ampułko-strzykawka 1 ampułko-strzykawka po 0,25 ml. Dawka zawiera: wirus kleszczowego zapalenia mózgu ( szczep Nendafl) 1,2 mikrograma adsorbowana na uwodnionym wodorotlenku glinu (0,17 mikrograma Al 3+) FSME IMMUN – ilość szt. 6
2.9.Pakiet nr 9 Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (typ 16 i 18) rekombinowana, z adiuwantem, adsorbowana, zawiesina do wstrzykań w ampułkostrzykawce 1 dawka 0,5 ml
CERVARIX 3 – ilość szt. 6
2.10.Pakiet nr 10 Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom z grup A, C, W-135 oraz Y dla osób powyżej 12 miesiąca życia która pomaga chronić przed inwazyjną chorobą meningokokową wywoływaną przez bakterie Neisseria meningitidis (z grup A, C, W-135 oraz Y) proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce (0,5 ml).
Nimenrix – ilość szt. 10
 
3.      UWAGA! Zamawiający informuje, że ze względu na rozpoczęte już szczepienia daną szczepionką i wymaganą dalszą ich kontynuacją, zgodnie z zaleceniami producentów szczepionek oraz lekarzy wykazał w przedmiocie zamówienia nazwy zamawianych szczepionek.
4.      Zamawiający dopuszcza zmiany cen w przypadku dodatkowych rabatów oraz promocji producenckich skutkujących obniżeniem cen towarów, stanowiących przedmiot zamówienia, o ile ich zastosowanie jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa;
5.      Wielkość zamówienia stanowi średnie szacunkowe zapotrzebowanie w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia ilości faktycznie zamawianych dostaw podczas realizacji umowy, Wykonawcy nie będą przysługiwać wobec Zmawiającego żadne roszczenia a cena pozostanie nie zmieniona.
6.      Wskazane ilości szczepionek, są ilościami szacunkowymi w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla realnego, bądź deklarowanego wykorzystania takiej ilości szczepionek w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej lub większej ilości szczepionek w stosunku do podanych wyżej ilości w czasie trwania umowy, za kwotę nie większą niż maksymalna wartość umowy brutto (wartość finansowania zamówienia).
7.      Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt i własnym staraniem do siedziby Zamawiającego w ilościach i z częstotliwością wynikającą z bieżących potrzeb na podstawie składanych zamówień telefonicznych w ciągu dwóch dni roboczych.
8.      Warunki płatności- przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i towaru do Zamawiającego.
9.      Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
10.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
12.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
13.  Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
14.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 
Część III. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
 
Część IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
tel. 52 3822 353, fax. 52 3822 448
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Aleksandra Słupecka - 52-3822-353
 
Część V. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 
Część VI. Termin związania ofertą
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Część VII. Opis sposobu przygotowywania ofert.
1.      Wykonawca sporządza formularz oferty zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SZ.
2.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3.      Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SZ. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SZ.
4.      Oferta musi być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
5.      Kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6.      Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być dołączone do oferty.
7.      W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
8.      W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę.
9.      Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę.
10.  Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.
11.  W przypadku gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art.11ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503) i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
12.  Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: oferta na „Dostawa szczepionek dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie” (znak sprawy ZP/2020) nie otwierać przed godziną 10.00 dnia 18.12.2020r.
13.  Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę i adres Wykonawcy.
Część VIII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.
1.      Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo - sekretariat, nie później niż w dniu 18.12.2020 r. do godz. 10.00.
2.      Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.12.2020 r. o godz. 10.15 (jeśli nie zostanie postanowione inaczej w wyjaśnieniach i modyfikacjach do SZ) w: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo.
3.      Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
4.      Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
5.      Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia wg tych samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane
6.      Otwarcie ofert jest jawne. W przypadku nieobecności Wykonawcy, na jego wniosek, zostaną przekazane Wykonawcy informacje podlegające przedstawieniu podczas otwarcia ofert.
7.      Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert przekazane zostaną informacje w szczególności dotyczące:
 -  nazwy i siedziby Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.,
 - zaproponowanych cen.
 
Część IX. Opis sposobu obliczenia ceny.
1.      Wykonawca musi uwzględnić wszystkie składniki wpływające na ostateczną cenę.
2.      Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3.      Cenę oferty należy podać w następujący sposób: odpowiednio wypełnić formularz cenowy zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 SZ.
4.      Wykonawca winien zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną.
5.      Cena oferty i jej elementy składowe winny być określone w walucie polskiej. Zamawiający przyjmuje do transakcji rozliczeniowych jedynie PLN.
 
Część X. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1.      Oferty oceniane będą pod względem formalnym - spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (wymagane dokumenty) oraz zgodności z wymaganiami SZ. Dokonując wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami i ich znaczeniem (wagą):
 -  Cena -100%
2.      Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych danych przedstawionych przez Wykonawców odpowiednio w zakresie ww. kryteriów.
3.      Łączna cena brutto oferty winna uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena może być tylko jedna, cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty. Wszystkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy będą w złotych polskich.
4.      Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z największą liczbą punktów, spełniająca wymagania niniejszej SZ.
 
Część XI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 2 do SZ.
 
Część XII. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1.      Informacja o dokumentach wymaganych przed podpisaniem umowy. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy złożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców lub kopię tej umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika.
2.      Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3.      Zaliczka na poczet wykonania zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
Postępowanie ofertowe (257kB) pdf
Zatwierdzam:
Dyrektor SPZOZ Koronowo
Dr n.med. Andrzej Nowak

Koronowo, dnia 11.12.2020r.
Wykonała:
Angelika Gordon-Wolfram

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (477kB) pdf
Zatwierdzam:
Dyrektor SPZOZ Koronowo
Dr n.med. Andrzej Nowak

metryczka


Opublikował: Iwona Kuczyńska (11 grudnia 2020, 12:01:56)

Ostatnia zmiana: Iwona Kuczyńska (21 grudnia 2020, 12:46:54)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 609