zamówienie na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: ZP.271.2.23.2020
wartość: poniżej 30.000 euro
termin składania ofert: 18 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

ZP.271.2.23.2020                                         Koronowo, dnia 07 sierpnia 2020 r.
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

 
            Gmina Koronowo zwraca się z zapytaniem ofertowym, dotyczącym Opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu
Prosimy o dokonanie kalkulacji kosztów wynagrodzenia należnego wykonawcy za wymienione opracowania.                                                 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu
Opis przedmiotu zamówienia:
a) Lokalizacja inwestycji – działka nr 86/2 w miejscowości Wilcze, gm. Koronowo (Załącznik nr 1)
b) Opis inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Wilczu. Inwestycja obejmuje: wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie dachu, ścian oraz fundamentów, wymianę instalacji elektrycznej i opraw oświetleniowych, wymianę instalacji grzewczej.
Dokumentacja winna zawierać rozwiązania mające na celu osiągnięcie efektywności energetycznej budynku w ramach gospodarki niskoemisyjnej w regionie.
c) Zakres opracowania:
- projekt budowlano- wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę lub przyjęciem zgłoszenia – 4 egz. + wersja elektroniczna
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski – 2 egz. + wersja elektroniczna
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 2 egz. + wersja elektroniczna
- Audyt energetyczny,
- Opinia ornitologiczna,
- Opinia chiropterologiczna,
- Audyt oświetleniowy,
- wymagane uzgodnienia wynikające z przepisów,
- mapa syt.-wys. do celów projektowych
- wymagana zgoda odpowiedniego organu administracji budowlanej
Koncepcję projektu należy uzgodnić z Wydziałem Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Koronowie
2) Kod CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
3)  Zamawiający dopuszcza wizję lokalną w terminie obustronnie uzgodnionym.
4) Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych danych wyjściowych do projektowania, w tym np.: map do celów projektowych oraz innych pozwoleń i uzgodnień wynikających z przepisów prawa oraz wszelkich niezbędnych pozwoleń i uzgodnień projektu budowlanego z jednostkami opiniującymi i uzgadniającymi oraz uzyskanie zgody odpowiedniego organu administracji budowlanej.
5) W zakres zamówienia wchodzi również dokonanie przez Wykonawcę wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po przyjęciu przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i zapłacie za jego wykonanie.
6) Zamawiający udzieli wykonawcy zamówienia, pełnego pełnomocnictwa do reprezentowania  przed organami opiniującymi, wydającymi decyzje oraz zgody.
7) Przedmiot zamówienia w dokumentacji projektowo – przedmiarowej należy opisać uwzględniając zapisy art. 29 i art. 30 uPzp,
8) Dokumentację należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w  szczególności z przepisami:
a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333),
b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.),
c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 ze zm.),
d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. 1129),
e) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
 
2. Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące:
1)      posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
2)      sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku.
3)      zdolności technicznej lub zawodowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
- Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje
lub będzie dysponował minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, z doświadczeniem minimum 2 lat pracy
jako projektant (doświadczenie projektanta stanowi kryterium oceny ofert).
W celu wykonania spełnienia warunku Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, stanowiący załącznik nr 4 do zapytania ofertowego wraz z kopią uprawnień do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz kopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa osoby wskazanej do realizacji przedmiotu umowy w w/w wykazie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie na zasadzie spełnia/ nie spełnia.
 
 
3. Kryteria oceny ofert wraz z wagami punktowymi lub procentowymi
Cena – 95%
Doświadczenie projektanta – 5%
 
4. Opis sposobu przyznawania punktacji za dane kryterium
1) Cena (C) – maksymalnie 95 punktów przy zastosowaniu poniższego wzoru:
               Cena najniższa spośród nieodrzuconych ofert
C = ------------------------------------------------------------------------x 100 pkt x 95%
                                  Cena oferty badanej
 
C – uzyskana ilość punktów badanej oferty
 
2) Doświadczenie projektanta – 5% - wskaźnik D
Zamawiający będzie przyznawał punkty w zakresie kryterium Doświadczenie projektanta
na podstawie złożonych przez Wykonawcę informacji w platformie zakupowej. Jeżeli wykonawca wykaże projektanta w specjalności konstrukcyjno - budowlanej posiadającego doświadczenie w latach jak w warunku określonym w pkt 2 ppkt 3) otrzyma 0 punktów.
W przypadku gdy wykonawca wskaże projektanta posiadającego większe doświadczenie niż wskazane w pkt. 2 ppkt 3) otrzyma ilość punktów zgodnie z poniższymi punktami. Doświadczenie należy podać w pełnych latach. Doświadczenie w latach i miesiącach należy zaokrąglić do pełnych lat. Projektant zobowiązany jest wykonać obowiązki osobiście. W tym kryterium Wykonawca może otrzymać max. 5 punktów. Punktacja będzie przyznawana
w następujący sposób:
a) za wskazanie doświadczenia projektanta 2 lat - okres minimalny - Wykonawca otrzyma
0 punktów,
b) za wskazanie doświadczenia projektanta 3-4 lat - Wykonawca otrzyma 3 punkty,
c) za wskazanie doświadczenia projektanta 5 lat i więcej - Wykonawca otrzyma
5 punktów,
Zamawiający nie będzie przyznawał punktów częściowych. Oznacza to, ze Wykonawca
w ramach kryteriów może otrzymać odpowiednio 0 albo 3 albo 5 punktów.
3) Liczba punktów łącznie (Lp)
Lp = C + D
Lp – suma punktów łącznie
C – ilość punktów uzyskana w kryterium cena (max. 95 pkt)
D – ilość punktów uzyskana w kryterium doświadczenie projektanta (max. 5 pkt)
4) Sposób oceny oferty
Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o przedstawione powyżej kryteria. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. O wyborze oferty zadecyduje największa liczba uzyskanych punktów.
 
5. Wykluczenie wykonawcy
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, w przypadku zaistnienia przesłanki określonej w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
 
6. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 października 2020 r.
 
7. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy.
1) Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści zapytania ofertowego, na podstawie którego dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w następujących przypadkach:
a) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” w rozumieniu Kodeksu cywilnego, powodującej niemożność wywiązania się z obowiązków w kształcie ustalonym w dacie podpisania umowy,
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu umowy,
c) zmiany warunków gospodarczych,
d) zaistnienie obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia,
e) jeżeli nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych
od Wykonawcy, w szczególności: z powodu przedłużających się procedur, dot. uzyskania pozytywnych uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy określonego w § 3.
f) zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia – jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania ofert, pod warunkiem, że nowa osoba wskazana przez Wykonawcę spełniać będzie warunki określone w pkt 2 ppkt 3) (oraz posiadająca doświadczenie nie niższe niż doświadczenie osoby wskazanej przez Wykonawcę w ofercie).
g) zmiany nazwy oraz formy prawnej stron – w zakresie dostosowania postanowień umowy do tych zmian.
2) Strona, która zamierza powołać się na wystąpienie „siły wyższej” zobowiązana jest powiadomić drugą stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. Zaistnienie „siły wyższej” powinno być szczegółowo udokumentowane przez stronę powołującą się na tę okoliczność.
3) Zmiany w umowie mogą być wprowadzone na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.
 
8. Cenę należy obliczyć w sposób uwzględniający:
1) wszystkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel w umowie oznaczony,
2) okres realizacji zamówienia w tym skutki wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych do końca realizacji przedmiotu zamówienia,
3) ryczałtową formę wynagrodzenia, a więc i jego ryzyko,
Cenę oferty należy podać w złotych polskich cyfrowo i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyodrębnionym podatkiem od towarów  i usług VAT.
 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.
 
11. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców  przy wykonaniu zamówienia.
 
12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:
- jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty
- jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- jeżeli  postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
- bez podania przyczyny, w takim przypadku, Zamawiający nie ponosi kosztów przygotowania ofert.
 
13. Termin składania ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 18 sierpnia 2020 r. do godz. 09:00 wyłącznie poprzez platformę zakupową OpenNexus. Oferty złożone poza platformą nie będą rozpatrywane.

 
14. Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik 2 do niniejszego zapytania
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik
nr 3 do zapytania ofertowego.
 
15. Informacji dodatkowych udziela Justyna Drawska – nr tel. 52 3826 452.
 
 
Zapytanie ofertowe (272kB) pdf
Załacznik nr 1 (56kB) pdf
Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (17kB) word
Wykaz osób (20kB) word
Umowa wzór (68kB) word
Kaluzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (17kB) word

Protokół z otwarcia ofert (72kB) excel

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (58kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (7 sierpnia 2020, 12:17:18)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (31 sierpnia 2020, 14:49:16)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 493