zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn.Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach oraz budowa placu zabaw we Wtelnie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP.271.1.16.2020
wartość: poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert: 20 sierpnia 2020  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn.
Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach
oraz budowa placu zabaw we WtelnieOgłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 570197-N-2020 w dniu 2020-08-05 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Koronowo,
krajowy numer identyfikacyjny 92350665000000,
ul. Plac Zwycięstwa  1 ,
86-010  Koronowo,
woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska,
tel. 523 826 400,
e-mail maria.klapczynska@um.koronowo.pl,
faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania
z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak, www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:  Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie: Nie
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach oraz budowa placu zabaw we Wtelnie
Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak
 Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:
Urządzeniu terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach oraz budowie placu zabaw we Wtelnie, obejmującego:
Zadanie 1 - Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach
Zadanie 2 - Budowę placu zabaw we Wtelnie
Zakres przedmiotu zamówienia:
- ZADANIA 1 – Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):
1) Wykonanie stanowiska do gry w tenisa stołowego: - ręczne usunięcie humusu i humusu z darniną wraz z przewozem - profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z podsypką piaskową - ułożenie geowłókniny oraz warstwy podsypkowej piaskowej
2) Dostawa i montaż stołu do gry w tenisa stołowego.
3) Wykonanie podłoża pod stolik betonowy z blatem z dwiema ławkami: - ręczne usunięcie humusu i humusu z darniną wraz z przewozem na składowisko Wykonawcy - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 15 cm - użycie podsypki cementowo- piaskowej - gr. 3 cm - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - gr. 6 cm - wykonanie rowków pod krawężniki i ław krawężnikowych (betonowych) - ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
4) Dostawa i montaż stolika betonowego z blatem do gry w szachy z dwiema ławkami
5) Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
- ZADANIA 2 – Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):
1) Wykonanie prac rozbiórkowych:
- mechaniczna rozbiórka budynku gospodarczego oraz rozbiórka konstrukcji wiaty stalowej
- roboty ziemne przy pomocy koparek chwytakowych wraz z transportem urobku na składowisko wykonawcy
- rozbiórka mechaniczna podłoża betonowego
- wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki na składowisko wykonawcy
2) Wykonanie placu zabaw:
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów:
• zjeżdżalnia,
• karuzela tarczowa,
• sprężynowiec jednoosobowy,
• huśtawka wagowa,
• zestaw zabawowy
- dostawa i montaż kosza na śmieci
- dostawa i montaż tablicy regulaminowej
3) Wykonanie zagospodarowania terenu:
- wycinka drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, karpiny na składowisko wykonawcy
- wykonanie ogrodzenia
- roboty ziemne – wykop pod fundament ogrodzenia
- betonowanie konstrukcji niezbrojnych w deskowaniu tradycyjnym
- montaż ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych obsadzonych w cokole
- wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe
- montaż obrzeży betonowych na podsypce piaskowej oraz montaż cokołów prefabrykowanych
4) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej:
- mechaniczne wykonanie koryt na całej powierzchni jezdni i chodników
- roboty ziemne przy pomocy koparki wraz z transportem urobku na składowisko wykonawcy
- wykonanie ław pod krawężniki
- montaż krawężników
- wykonanie warstw odsączających pod nawierzchnię z płyt z granulatu gumowego
- wykonanie podbudowy z gruzu betonowego oraz podbudowy z kruszywa i miału kamiennego
- wykonanie nawierzchni z płyt prostokątnych z granulatu gumowego
5) Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
II.5) Główny kod CPV: 45112723-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 36400000-5 45233250-6 37440000-4 45100000-8 45110000-1
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-30
II.9) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania:
a) dla zadania 1: co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie placów zabaw lub stref rekreacji, o wartości łącznej wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł brutto.
b) dla zadania 2: co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie placów zabaw lub stref fitness, o wartości przynajmniej jednego z nich nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje:
a) dla zadania 2: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (kierownik budowy).
Wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej uPb, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 września 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do w/wym., zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a uPb.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dla zadania 1 i 2: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
b) dla zadania 2: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy,
2) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w sekcji III.3 ogłoszenia, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w sekcji III.3 ogłoszenia.
6) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz, zażąda przedłożenia w stosunku do tych podmiotów dokumentów wymienionych w sekcji III.4 ogłoszenia.
7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w sekcji III.4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
8) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
9) Wymagania Zamawiającego, dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę, które opisane zostały w rozdziale III pkt. 12 SIWZ
10) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 uPzp, w tym w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT),
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy.
4) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
5) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-20, godzina: 09:00
,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 
Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Urządzenie terenu rekreacyjnego ze strefą fitness w Glinkach
 ZADANIA 1 – Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):
1) Wykonanie stanowiska do gry w tenisa stołowego:
- ręczne usunięcie humusu i humusu z darniną wraz z przewozem
- profilowanie i zagęszczanie podłoża wraz z podsypką piaskową
- ułożenie geowłókniny oraz warstwy podsypkowej piaskowej
2) Dostawa i montaż stołu do gry w tenisa stołowego.
3) Wykonanie podłoża pod stolik betonowy z blatem z dwiema ławkami:
- ręczne usunięcie humusu i humusu z darniną wraz z przewozem na składowisko Wykonawcy
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - gr. 15 cm
- użycie podsypki cementowo- piaskowej - gr. 3 cm
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - gr. 6 cm
- wykonanie rowków pod krawężniki i ław krawężnikowych (betonowych)
- ułożenie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
4) Dostawa i montaż stolika betonowego z blatem do gry w szachy z dwiema ławkami
5) Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 36400000-5, 45233250-6, 37440000-4
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Budowa placu zabaw we Wtelnie
ZADANIA 2 – Zakres robót (zgodnie z projektem budowlanym i poglądowo z przedmiarem robót):
1) Wykonanie prac rozbiórkowych:
- mechaniczna rozbiórka budynku gospodarczego oraz rozbiórka konstrukcji wiaty stalowej
- roboty ziemne przy pomocy koparek chwytakowych wraz z transportem urobku na składowisko wykonawcy
- rozbiórka mechaniczna podłoża betonowego
- wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki na składowisko wykonawcy
2) Wykonanie placu zabaw:
- dostawa i montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem fundamentów:
• zjeżdżalnia,
• karuzela tarczowa,
• sprężynowiec jednoosobowy,
• huśtawka wagowa,
• zestaw zabawowy
- dostawa i montaż kosza na śmieci
- dostawa i montaż tablicy regulaminowej
3) Wykonanie zagospodarowania terenu:
- wycinka drzew piłą mechaniczną wraz z karczowaniem pni oraz wywozem dłużyc, karpiny na składowisko wykonawcy
- wykonanie ogrodzenia
- roboty ziemne – wykop pod fundament ogrodzenia
- betonowanie konstrukcji niezbrojnych w deskowaniu tradycyjnym
- montaż ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych obsadzonych w cokole
- wykonanie rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe
- montaż obrzeży betonowych na podsypce piaskowej oraz montaż cokołów prefabrykowanych
4) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej:
- mechaniczne wykonanie koryt na całej powierzchni jezdni i chodników
- roboty ziemne przy pomocy koparki wraz z transportem urobku na składowisko wykonawcy
- wykonanie ław pod krawężniki - montaż krawężników
- wykonanie warstw odsączających pod nawierzchnię z płyt z granulatu gumowego
- wykonanie podbudowy z gruzu betonowego oraz podbudowy z kruszywa i miału kamiennego
- wykonanie nawierzchni z płyt prostokątnych z granulatu gumowego
5) Wymagane: aktualne atesty i certyfikaty wbudowanych materiałów, aprobaty do stosowania na publicznych placach zabaw, atesty higieniczne, deklaracje zgodności, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 45100000-8, 45110000-1
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1193kB) pdf
Formularz Oferta (54kB) word
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (37kB) word
Dokumentacja projektowa (projekty budowlane, STWOiR, dokumenty formalno - prawne, przedmiary)
Umowa - wzór (722kB) pdf
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (444kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (74kB) pdf
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (37kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Zadania 2 (58kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania 1 (55kB) pdf
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Zadania 1 - wersja dostępna (442kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (5 sierpnia 2020, 12:36:47)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (1 października 2020, 08:48:37)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zadania 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 755