zamówienie na:

Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020

zamawiający: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: MGZE.271.16.2019
wartość: pow. 30 000 euro netto
termin składania ofert: 3 stycznia 2020  09:00


Ogłoszenie nr 637520-N-2019 z dnia 2019-12-19 r.

Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie: Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejsko-Gminny Zespół Edukacji w Koronowie, krajowy numer identyfikacyjny 91293439000000, ul. ul. Szosa Kotomierska  3 , 86-010  Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 822 810, e-mail piotr.kaminski@koronowo.edu.pl, faks 523 822 810.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.koronowo.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.koronowo.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
ul. Szosa Kotomierska 3, 86-010 Koronowo

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020
Numer referencyjny: MGZE.271.16.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie gminy Koronowo, szczegółowo określony w Załączniku nr 7 do SIWZ wraz z załącznikiem. Całość zamówienia została podzielona na 4 części: Część 1 – Koronowo Część 2 – Wtelno, Witoldowo Część 3 – Mąkowarsko, Buszkowo Część 4 – Wierzchucin Królewski, Sitowiec

II.5) Główny kod CPV: 60130000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
60112000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
9
2020-02-08 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca musi posiadać licencje na wykonywanie transportu drogowego.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej i zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) Dysponuje przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób. Pojazd w chwili składania oferty musi być dopuszczony do ruchu drogowego i posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu. Autobus nie może być starszy niż 15 lat.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia (załącznik nr 3)
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wiek taboru autobusowego40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy dotyczących rozkładu jazdy oraz przebiegu linii komunikacyjnych oraz dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT podczas trwania umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie innym, w formie aneksu, gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-03, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Koronowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół podstawowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wiek taboru autobusowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Wtelno, Witoldowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół podstawowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wiek taboru autobusowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: Mąkowarsko, Buszkowo
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół podstawowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wiek taboru autobusowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4Nazwa: Wierzchucin Królewski, Sitowiec
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do szkół podstawowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60130000-8, 60112000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Wiek taboru autobusowego40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (994kB) pdfPoniżej zamieszczam zapytania które wpłynęły w dniu 23.12.2019 do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

W związku z prowadzonym przez  Miejsko – Gminny Zespół Edukacji w Koronowie postępowaniem przetargowym „Dowóz dzieci do szkół podstawowych na terenie Gminy Koronowo w roku 2020” proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące istotnych warunków zamówienia:

1.Zamawiający w części II SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia ustęp 1 wskazuje, że całość zamówienia została podzielona na 4 części. Jednocześnie w części IV SIWZ – warunki udziału w postępowaniu ustęp 3.3 pkt a) wskazuje, że wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie dysponował przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób.
Proszę o uściślenie, czy Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania przynajmniej 1 odrębnym autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób do każdej części postępowania w której zamierza złożyć ofertę, czy też Wykonawca może dysponować 1 tym samym autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób składając ofertę do wszystkich części postępowania?

Odpowiedź zamawiającego:
Wykonawca spełni warunek jeśli będzie dysponował przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób bez względu na jaką liczbę części złoży ofertę.

2.Zamawiający w części IV SIWZ – warunki udziału w postępowaniu ustęp 3.3 pkt a) wskazuje, że wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie dysponował przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób.
Proszę o uściślenie co zamawiający rozumie przez wskazanie pojemności autokaru minimum 50 osób – czy jest to ilość miejsc siedzących dostępnych dla pasażerów, czy jest to ilość miejsc siedzących dostępnych dla pasażerów wraz z miejscem kierowcy, czy jest to łączna ilość miejsc siedzących i stojących w autokarze wraz z miejscem kierowcy?

Odpowiedź zamawiającego:
Wykonawca spełni warunek jeśli będzie dysponował przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób - łączna ilość miejsc siedzących  i stojących w autokarze wraz z miejscem kierowcy.


3.Zamawiający w części IV SIWZ – warunki udziału w postępowaniu ustęp 3.3 pkt a) wskazuje, że wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli będzie dysponował przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób.
Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób na dzień składania ofert, jeżeli Wykonawca przedłoży zobowiązanie Sprzedawcy do zbycia na rzecz Wykonawcy ściśle określonego pojazdu, np. poprzez przedłożenie do oferty faktury pro-forma?

Odpowiedź zamawiającego:
Zobowiązanie Sprzedawcy do zbycia na rzecz Wykonawcy ściśle określonego pojazdu nie spełnia warunku dysponowania autobusem.Poniżej zamieszczam zapytania które wpłynęły w dniu 23.12.2019 do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

1 (502kB) pdf
2 (251kB) pdf

Ad.1. Uznajemy za zasadną zmianę okresu trwania  umowy poprzez wskazanie jako początkowej daty 01 lutego 2010 r. SIWZ przewidywał realizację umowy od 08 lutego 2020 r. – co uwzględnia fakt przerwy w zajęciach szkolnych będącej wynikiem ferii zimowych.

Ad. 2. Nie uznajemy za wskazane umieszczenie w umowie możliwości zmiany – rekalkulacji -    ceny biletów w przypadku spadku  lub wzrostu liczby przewożonych uczniów. Rozwiązanie takie nie zapewnia utrzymania stabilnego poziomu kosztów. Realizacja umowy z uwagi na jej specyfikę tj. dowóz uczniów nie uzasadnia tezy, że w okresie jej trwania wystąpią istotne zmiany w ilości liczby przewożonych uczniów.

Ad. 3 Zamawiający realizując obowiązek zapewnienia opieki nie dokona zakupów biletów miesięcznych dla opiekunów. Bilety dla opiekunów z założenia zapewnia Wykonawca. Liczba opiekunów powinna być stała w każdym z miesięcy realizowania umowy. Przewidywana liczba opiekunów jeden opiekun na autobus.

Ad. 4. Informacje zostaną udzielone w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ad. 5.  Załącznik nr 5 SIWZ zawiera jedynie minimalną liczbę autobusów stąd nie ma przeszkód by umieścić w nim więcej niż wskazana przykładowa tabela liczby wierszy w poszczególnych kolumnach. Zdaniem Zmawiającego minimalna liczba autobusów nie wymusza realizacji zamówienia za pomocą takiej liczby. Warunek ten oceniany jest na dzień otwarcia ofert. Stąd ewentualne zapewnienie większej liczby autobusów obciąża wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania.

Ad. 6. Doprecyzowanie nagłówków wierszach nagłówkowych rozkładów jazdy nie jest konieczne ponieważ tabele te zawierają rubryki sumujące liczbę uczniów ogółem i to ta informacja ma wpływ na wartość zamówienia.

Ad. 7. Do oceny ofertowej przyjęta zostanie cena z rubryki „wartość brutto ogółem, która  odpowiada wskazanej w części XIV SIWZ pkt 2) wartości : łącznej ceny brutto oferty.


Ad. 8. W związku z odpowiedzią zamieszczoną w pkt ad. 5 nie przewidujemy zmiany kryterium pozacenowego. 
Poniżej zamieszczam zapytania które wpłynęły w dniu 27.12.2019 do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

1 (864kB) pdf

Odpowiadając na pytania wyjaśniamy, że:

1.     Wykonawca spełni warunek jeśli będzie dysponował przynajmniej 1 autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób bez względu na jaką liczbę części złoży ofertę.

2.     Z uwagi na powyższą (pkt 1)  odpowiedź wskazujemy, że Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedna część zamówienia powinien w dniu składania oferty dysponować jednym autobusem przystosowanym do przewozu minimum 50 osób.
Rozbieżności pomiędzy liczbą uprawnionych a korzystających wynikają z dotychczasowej analizy stanu realizacji poprzednich zamówień. Nie wszyscy uprawnieni korzystają z przysługującego im prawa. Musimy jednak z rzetelności wskazać, że w każdej chwili osoby te mogą zgłosić swoją wolę zapewnienia im dowozu.

Poniżej zamieszczam zapytania które wpłynęły w dniu 30.12.2019 do Zamawiającego wraz z odpowiedzią.

Zwracam się z prośbą o udostępnienie plików
Rozkład jazdy, szczegółowy wykaz cen - CZĘŚĆ 1 (1247kB) pdf
Rozkład jazdy, szczegółowy wykaz cen - CZĘŚĆ 2 (1260kB) pdf
Rozkład jazdy, szczegółowy wykaz cen - CZĘŚĆ 3 (1158kB) pdf
Rozkład jazdy, szczegółowy wykaz cen - CZĘŚĆ 4 (1184kB) pdf
W formacie exel.


W odpowiedzi na wniosek poniżej zamieszczam w/w pliki w wersji edytowalnej. Poszczególne pliki znajdują się w odrębnych zakładkach.
Pliki w wersji edytowalnej (80kB) excel


Protokół otwarcia ofert (435kB) pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1341kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Ewa Chytła
Opublikował: Marcin Kłodzinski (19 grudnia 2019, 09:37:11)

Ostatnia zmiana: Marcin Kłodzinski (17 stycznia 2020, 11:15:35)
Zmieniono: dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 752