zamówienie na:

modernizację pracowni rentgenowskiej

zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 euro
termin składania ofert: 4 czerwca 2007  12:00
wynik postępowania: Nr postępowania: 01/ZP/20 07 Koronowo, dn. 06.06.2007r. Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego NA WYKONAIE MODERNIZACJI PRACOWNI RENTGENOWSKIEJ Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo, zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonej procedury przetargu nieograniczonego na wykonanie Modernizacji Pracowni Rentgenowskiej, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty następującego Wykonawcy: Oferta nr 2 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Sanitarnych „INŻBUD” ul. W.Witosa 1G/1, 86-010 Koronowo Wartość brutto: 114 696,68 zł. Uzasadnienie wyboru : złożono jedną ważną ofertę nie podlegającą odrzuceniu.  
Postępowanie nr 01/ZP/2007
Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Koronowie
ul. Dworcowa 55, 86-010 Koronowo
zwany dalej Zamawiającym
 
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY  
NA  MODERNIZACJĘ PRACOWNI        
RENTGENOWSKIEJ
 
1.      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona na stronie www.bip.koronowo.pl, a także do odebrania w siedzibie Zamawiającego – osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, ul. Dworcowa 55 Koronowo, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty w wysokości 30.00 zł w kasie lub drogą pocztową (wraz z kosztami przesyłki).
2.      Przedmiot zamówienia obejmuje Modernizację Pracowni Rentgenowskiej znajdującej się w Koronowie przy ul. Paderewskiego 33.
3.      Przedmiot zamówienia stanowi jedną całość, bez podziału na części. Oferta musi obejmować całe zadanie.
4.      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5.      Termin wykonania zamówienia  - 2 miesiące od dnia od dnia podpisania umowy.
6.      Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz. 177 z 2004r. z późn. zm.) a w szczególności – wymagań postawionych w SIWZ tj:
      - kserokopia dokumentu uprawniającego do występowania w obrocie gospodarczym
         ( wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
     - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków do ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
7.      Kryterium oceny oferty : cena – 100%.
8.      Składanie ofert  - do dnia 04.06.2007r.godz. 12.00  w Sekretariacie Zamawiającego, Koronowo ul. Dworcowa 55.
9.      Otwarcie ofert – dnia .04.06.2007r. godz. 12.30  w Pokoju Narad Zamawiającego,
Koronowo ul. Dworcowa 55.
10.  Termin związania z ofertą – 30 dni.
11.  Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej oraz – ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
W załączeniu :
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (85kB) pdf  


Załącznik nr 1 (48kB) pdf

Załącznik nr 2 (655kB) pdf

Załącznik 3-1 (255kB) pdf

Załącznik 3-2 (386kB) pdf

Załącznik nr 5 (40kB) pdf

Załącznik nr 6 (47kB) pdf

Załącznik nr 7 (87kB) pdf

Załącznik 3-3 (371kB) pdf

Załacznik 3-4 (396kB) pdf

Załacznik 4-1 (692kB) pdf

Załącznik 4-2 (908kB) pdf  

Załącznik 4-3 (987kB) pdf

Załącznik 4-4 (887kB) pdf

Załącznik 4-5 (741kB) pdf

Załącznik 4-6 (631kB) pdf
 
 

metryczka


Opublikował: Elżbieta Malinowska (24 maja 2007, 14:35:36)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Malinowska (6 czerwca 2007, 15:03:32)
Zmieniono: dodano wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2330