zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU p.n. Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.22.2018
wartość: poniżej 5548.000 euro
termin składania ofert: 16 października 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
p.n.
Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych 630006-N-2018 z dnia 2018-10-01 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nie.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – Nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający – Nie.
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania – Nie.
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: --
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających – Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - Nie
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1 , 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): --
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) – Nie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Tak  - www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem – Nie.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie – Nie.
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób: Nie.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w inny sposób: Tak.
Inny sposób: pisemnie.
Adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – Nie.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa, rozbudowa placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz budowa otwartej strefy aktywności
w Nowym Jasińcu.
Numer referencyjny: IPP-ZP.271.22.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny : Nie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać
w odniesieniu do: wszystkich części.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie, rozbudowie placów zabaw, strefy fitness na terenie Gminy Koronowo oraz na budowie otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu.
W tym:
ZADANIE 1 - Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących
w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień;
ZADANIE 2 - Budowa placu zabaw w Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień,
ZADANIE 3 - Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu,
ZADANIE 4 - Budowa placu zabaw w Mąkowarsku dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień,
ZADANIE 5 - Utworzenie strefy fitness w Lucimiu.

II.5) Główny kod CPV: 37440000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV 45112723-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: -- Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia:
- * dla zadań nr 4 i nr 5 - do dnia  30 czerwca 2019 r.
- * dla zadań nr 1, 2, 3 - do dnia 31 sierpnia 2019 r.
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie placów zabaw lub stref fitness, o wartości przynajmniej jednego/jednej z nich nie mniejszej niż 30.000, 00 zł brutto. Przedmiotowe zamówienia winny zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Tak.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji – Nie.
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wzór wykazu robót budowlanych zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do siwz pn. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
2) *pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.7 1) siwz,
3) *pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w III.3 ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia,
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8) wypełniony formularz ofertowy,
9) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
10) wypełniony formularz ofertowy
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie.
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału
w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) – Tak.
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej,
w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Warunki umowy zostały zawarte w załączonym do siwz wzorze umowy. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego
na takich warunkach jak zawarte w załączonym do siwz wzorze umowy.
2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych
w art. 144 uPzp, w tym w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT),
3) zmiany osób wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy
oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone
w rozdziale V pkt 2 ppkt 2) i rozdziale III pkt 11 siwz.
4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej
w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy.
5) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy, t.j. z dopuszczeniem jego zmiany, z uwagi na wystąpienie:
a) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych, w czasie których
nie można zapewnić wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – warunków prawidłowego wykonania robót,
b) zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń nadzwyczajnych
w postaci zaburzeń życia zbiorowego,
c) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,
d) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
e) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. W związku z jak wyżej Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne uzasadniające zmianę terminu umownego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-16, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu > język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie.
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane – Nie.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
Część nr: 1 Nazwa: ZADANIE 1 - Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZADANIE 1 - Rozbudowa placu zabaw w Witoldowie dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót):
1) Wykonanie stref bezpieczeństwa: - usunięcie warstwy darni i humusu gr. 30 cm - ułożenie geowłókniny oraz pasów z folii w celu odseparowania istniejącej darni od piasku - rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm gr. min. 30 cm
2) Montaż nowych urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: zestaw sprawnościowy szt.1, pomost liniowy szt. 1, bujak sprężynowy czteroosobowy szt. 1.
3) Demontaż i ponowny montaż w innym miejscu huśtawki wahadłowej 2 osobowej
z siedziskami.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00
 
Część nr: 2 Nazwa: ZADANIE 2 - Budowa placu zabaw w Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno - wychowawczym
z elementami profilaktyki uzależnień,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZADANIE 2 - Budowa placu zabaw w Okolu dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót):
1) Roboty rozbiórkowe: - rozebranie istniejącego ogrodzenia z siatki w ramach z kątowników, murków z bloczków poniżej terenu - demontaż istniejących lamp parkowych, ławek, piaskownicy, huśtawki wagowej – 1 szt. i huśtawek wahadłowych - 2 szt.
2) Wykonanie ogrodzeń: - montaż ogrodzenia panelowego zielonego na słupkach stalowych na podmurówce z płyty prefabrykowanej z 2 furtkami - montaż ogrodzenia w formie płotu sztachetowego wraz z 1 furtką dla wygrodzenia strefy zabawowej i strefy fitness
3) Wykonanie stref bezpieczeństwa: - usunięcie warstwy darni i humusu gr. 30 cm - ułożenie geowłókniny oraz pasów z folii w celu odseparowania istniejącej darni od piasku - rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm gr. min. 30 cm
4) Montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: zestaw zabawowy szt. 1, karuzela krzyżowa szt. 1, huśtawka wahadłowa 2-osobowa szt. 1, piaskownica wypełniona piaskiem szt. 1, huśtawka wagowa szt.1, huśtawka sprężynowa 1-osobowa szt. 2
5) Montaż urządzeń uzupełniających: ławki szt. 2, kosz na śmieci szt. 1, tablice regulaminowe szt. 2
6) Montaż w innej lokalizacji zdemontowanych lamp parkowych szt. 2
7) Montaż urządzeń fitness wraz z fundamentami: biegacz+orbitrek szt.1, wyciąg górny+wyciskanie siedząc szt. 1, wioślarz szt.1
8) Wykonanie nawierzchni trawiastej: - odchwaszczenie terenu, oczyszczenie z darni i korzeni, usunięcie humusu o gr. warstwy 15 cm, spulchnienie na gł. 20 cm - rozścielenie ziemi urodzajnej, wysiew nasion, nawożenie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9, 37440000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT:   Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00
 
Część nr: 3 Nazwa: ZADANIE 3 – Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZADANIE 3 – Budowa otwartej strefy aktywności w Nowym Jasińcu obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót):
1) Roboty przygotowawcze: - wykarczowanie krzaków, oczyszczenie terenu - kształtowanie skarpy, plantowanie terenu
2) Wykonanie ogrodzenia: - montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych z 2 furtkami
3) Wykonanie stref bezpieczeństwa: - usunięcie warstwy darni i humusu gr. 30 cm - ułożenie geowłókniny oraz pasów z folii w celu odseparowania istniejącej darni od piasku - rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm gr. min. 30 cm
4) Montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: karuzela krzyżowa szt. 1, linarium „diament obrotowy” szt. 1, zjazd linowy z podestem drewnianym szt. 1, huśtawka wahadłowa 2-osobowa szt. 1, piaskownica wypełniona piaskiem szt. 1, domek ze sklejki szt. 1, huśtawka sprężynowa 1-osobowa szt. 2, tablica do rysowania szt. 1, koparka do piasku szt. 1
5) Montaż urządzeń uzupełniających: ławki szt. 4, kosze na śmieci szt. 2, tablice regulaminowe szt. 2, stojak na rowery 4 stanowiskowy szt. 1, betonowy stół do tenisa 1 szt.
6) Montaż urządzeń fitness wraz z fundamentami: biegacz+orbitrek szt.1, wyciąg górny+wyciskanie siedząc szt. 1, wioślarz szt.1, prostownik pleców szt.1, twister+wahadło szt. 1, prasa nożna szt. 1
7) Wykonanie nasadzeń z krzewów żywopłotowych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37440000-4, 45112723-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: - Waluta: -
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00
 
Część nr: 4 Nazwa: ZADANIE 4 - Budowa placu zabaw w Mąkowarsku dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZADANIE 4 - Budowa placu zabaw w Mąkowarsku dla dzieci uczestniczących w programie edukacyjno-wychowawczym z elementami profilaktyki uzależnień obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót):
1) Roboty przygotowawcze: - wykarczowanie krzaków, drzew, pni, oczyszczenie terenu Przeprofilowanie istniejącej skarpy
2) Wykonanie ogrodzenia: - montaż ogrodzenia panelowego na słupkach stalowych obsadzonych w cokole z 1 furtką, wykonanie cokołu prefabrykowanego
3) Wykonanie stref bezpieczeństwa: - usunięcie warstwy darni i humusu gr. 30 cm - ułożenie geowłókniny oraz pasów z folii w celu odseparowania istniejącej darni od piasku - rozścielenie piasku płukanego frakcji 0,2-2 mm gr. min. 30 cm
4) Montaż urządzeń zabawowych wraz z fundamentami: linarium „diament obrotowy” szt. 1, sześciokąt wielofunkcyjny szt. 1, zestaw zabawowy szt. 1, huśtawka podwójna z bocianim gniazdem szt. 1, piaskownica z wypełnieniem piaskiem szt. 1, sprężynowiec jednoosobowy szt. 1, huśtawka ważka szt. 1
5) Montaż urządzeń uzupełniających: ławka szt. 1, kosz na śmieci szt. 1, tablica regulaminowa szt. 1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112723-9,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00
 
Część nr: 5      Nazwa: ZADANIE 5 - Utworzenie strefy fitness w Lucimiu.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
ZADANIE 5 - Utworzenie strefy fitness w Lucimiu obejmuje wykonanie robót budowlanych (zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót):
1. Wykonanie ogrodzenia: siatka plecionka na słupach stalowych z dwiema furtkami i dwiema bramami
2. Montaż wyposażenia uzupełniającego:
1) Dostawa i montaż ławki z bali, ławka stała z oparciem – 2 szt.
2) Dostawa i montaż kosza na śmieci z półwałków - 2 szt.
3) Dostawa i montaż tablicy regulaminowej – 1 szt.
4) Demontaż i ponowny montaż istniejącego stojaka na rowery – 1 szt.
5) Demontaż i ponowny montaż istniejącego kosza na śmieci z półwałków- 1 szt.
6) Demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy regulaminowej – 2 szt.
3. Montaż i dostawa urządzeń fitness:
1) Urządzenie fitness typu biegacz+ orbitrek – 1 szt.
2) Urządzenie fitness typu wyciąg górny + wyciskanie siedząc – 1
3) Urządzenie fitness typu wioślarz – 1 szt.
4) Urządzenie fitness typu poręcze równoległe – 1 szt.
5) Urządzenie fitness typu prasa nożna – 1 szt.
6) Urządzenie fitness typu prostownik pleców – 1 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 37440000-4,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  Wartość bez VAT:  Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Okres odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1262kB) pdf
Załączniki do SIWZ (978kB) pdf
Dokumentacja projektowa
Przedmiary robót (485kB) pdf
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych (66kB) pdf
 

Informacja z otwarcia ofert (190kB) pdf
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (133kB) pdf 

metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (1 października 2018, 13:32:50)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (6 grudnia 2018, 15:06:33)
Zmieniono: Dodano informację o wyborze najkorzystniejszych ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 642