zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn. Wykonanie powierzchniowego utwardzenia dróg gminnych.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.8.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
pn. Wykonanie powierzchniowego utwardzenia dróg gminnych.

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 541688-N-2018 z dnia 2018-04-09 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie .
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie .
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający – Nie.
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania - Nie .
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających – Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1 , 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) - Nie .
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Tak - www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem – Nie.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie – Nie.
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie.
Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: Tak.
Inny sposób: pisemnie.
Adres: Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie powierzchniowego utwardzenia dróg gminnych.
Numer referencyjny: IPP-ZP.271.8.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny – Nie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Tak.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu powierzchniowego utwardzenia dróg gminnych na terenie Gminy Koronowo.
W tym:
Część I – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Bieskowo, (dz. Nr 2 – obr. Bieskowo; dz. Nr 3 ( obr. Stary Dwór) na powierzchni 787,5 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część II – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Gościeradz ul. Strażacka i Okrężna – dz. Nr 106)) na powierzchni 1 400,00 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część III – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Koronowo (ul. Przyrzecze - dz. 1277; 1267; 1279; 1324)) na powierzchni 1 750,00 m2 (mapka poglądowa w załączeniu)
Część IV – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Koronowo (ul. Tucholska – droga nr 050949, dz. Nr 74/6; 330/1) na powierzchni 3 825,00 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część V – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Lucim (dz. 127/1; 127/2; 62) na powierzchni 2 828,00 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część VI – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Mąkowarsko – ul. Jeziorna (dz. Nr 504) na powierzchni 773,50 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część VII – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Mąkowarsko – ul. Ks. Tyrakowskiego (dz. Nr 385) na powierzchni 410,75 m2 (mapka poglądowa w załączeniu); Część VIII – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Nowy Dwór (dz. Nr 120; 119) na powierzchni 938,00 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część IX – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Nowy Dwór (dz. Nr 7; 2/12) na powierzchni 1 050,00 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część X – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Okole (dz. Nr 30/5; 24/3; 25/1; 26/1; 29/1) na powierzchni 2 320,00 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część XI – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Więzowno na powierzchni 618 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część XII – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Wierzchucin Królewski (dz. Nr 23/3) na powierzchni 1 062,50 m2 (mapka poglądowa w załączeniu); Część XIII – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Stary Dwór Dz. Nr 147/1) na powierzchni 4 620 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część XIV – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Wtelno – ul. Stawowa (dz. 246/5) na powierzchni 230,50 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część XV – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Nowy Dwór (dz. Nr 150/2) na powierzchni 1504,00 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część XVI – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Mąkowarsko – ul. Ogrodowa, na powierzchni 2 107,50 m2 (mapka poglądowa w załączeniu);
Część XVII – wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Koronowo – ul. Bydgoska, na powierzchni 1 191,80 m2 (mapka poglądowa w załączeniu).

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2018-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-30
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej dwóch robót drogowych, w wykonanie których wchodziło wykonanie nawierzchni asfaltowych, o wartości nie mniejszej niż: - dla części II, III, IV, V, X, XIII, XV, XVI – 100.000,00 zł; - dla części I, VI, VIII, IX, XII, XVII - 50.000,00 zł ; - dla części VII, XI, XIV – 20.000,00 złotych Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (kierownik budowy).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:Nie
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Tak.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji – Nie.
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dokument/dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt V.2.1 siwz,.
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Wzory wykazu robót budowlanych, wykazu osób zostaną przesłane wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy,
2) dokument pn. „Kosztorys ofertowy” dla Części przedmiotu zamówienia, na które Wykonawca składa ofertę. Przy czym suma wartości ogółem (dla każdej części) wynikająca z załączonego do oferty dokumentu pn. „Kosztorys ofertowy” musi odpowiadać cenie danej Części przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formularzu oferty
3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu,
4) * pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
5) *zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy). Przedmiotowe zobowiązanie musi wskazywać:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
d) informację czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
7) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3) ogłoszenia.
8) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ogłoszenia - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
9) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
10) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
11) Wymagania Zamawiającego, dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę. Zgodnie
z art. 29 ust. 3a uPzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z siwz, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych
do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z: - obsługą sprzętu mechanicznego, - bezpośrednio z wykonywaniem robót, tzw. pracownicy fizyczni. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności polegać będzie na:
a) etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym,
b) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w rozdziale III, pkt 10, ppkt 1) siwz.
W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w rozdziale III, pkt 10, ppkt 1) siwz ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności.
 Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia: - wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt III.10.1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, - druków RCA, dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), - zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane tj. zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy).
Uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie.
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie.
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie.
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
- Cena 60,00 %
- Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00 %
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) – Tak.
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak.
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT),
3) zmiany osób wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w rozdziale V pkt 2 ppkt 2) i rozdziale III pkt 11 siwz.
4) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy.
5) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy.
7) w zakresie zmian przewidzianych w ogłoszeniu i siwz niniejszego postępowania (nr IPP-ZP.271.8.2018 wraz z załącznikami), w tym zakres, charakter oraz warunki wprowadzania zmian, 8) gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 do 6 uPzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-24, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu -  język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r., do godz. 9:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r., o godz. 09:30 w siedzibie Zamawiającego w Koronowie , ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo – sala narad, I piętro.
 

 
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Bieskowo, (dz. Nr 2 – obr. Bieskowo; dz. Nr 3 ( obr. Stary Dwór) na powierzchni 787,5 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Bieskowo, (dz. Nr 2 – obr. Bieskowo; dz. Nr 3 ( obr. Stary Dwór) na powierzchni 787,5 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00
 
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Gościeradz ul. Strażacka i Okrężna – dz. Nr 106)) na powierzchni 1 400,00 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Gościeradz ul. Strażacka i Okrężna – dz. Nr 106)) na powierzchni 1 400,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Koronowo (ul. Przyrzecze - dz. 1277; 1267; 1279; 1324)) na powierzchni 1 750,00 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Koronowo (ul. Przyrzecze - dz. 1277; 1267; 1279; 1324)) na powierzchni 1 750,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Koronowo (ul. Tucholska – droga nr 050949, dz. Nr 74/6; 330/1) na powierzchni 3 825,00 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Koronowo (ul. Tucholska – droga nr 050949, dz. Nr 74/6; 330/1) na powierzchni 3 825,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Lucim (dz. 127/1; 127/2; 62) na powierzchni 2 828,00 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Lucim (dz. 127/1; 127/2; 62) na powierzchni 2 828,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 6 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Mąkowarsko – ul. Jeziorna (dz. Nr 504) na powierzchni 773,50 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Mąkowarsko – ul. Jeziorna (dz. Nr 504) na powierzchni 773,50 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 7 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Mąkowarsko – ul. Ks. Tyrakowskiego (dz. Nr 385) na powierzchni 410,75 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Mąkowarsko – ul. Ks. Tyrakowskiego (dz. Nr 385) na powierzchni 410,75 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 8 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Nowy Dwór (dz. Nr 120; 119) na powierzchni 938,00 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Nowy Dwór (dz. Nr 120; 119) na powierzchni 938,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr:   9 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Nowy Dwór (dz. Nr 7; 2/12) na powierzchni 1 050,00 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Nowy Dwór (dz. Nr 7; 2/12) na powierzchni 1 050,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 10 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Okole (dz. Nr 30/5; 24/3; 25/1; 26/1; 29/1) na powierzchni 2 320,00 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Okole (dz. Nr 30/5; 24/3; 25/1; 26/1; 29/1) na powierzchni 2 320,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 11 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Więzowno na powierzchni 618 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Więzowno na powierzchni 618 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 12 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Wierzchucin Królewski (dz. Nr 23/3) na powierzchni 1 062,50 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Wierzchucin Królewski (dz. Nr 23/3) na powierzchni 1 062,50 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 13 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Stary Dwór Dz. Nr 147/1) na powierzchni 4 620 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Stary Dwór Dz. Nr 147/1) na powierzchni 4 620 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 14 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Wtelno – ul. Stawowa (dz. 246/5) na powierzchni 230,50 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Wtelno – ul. Stawowa (dz. 246/5) na powierzchni 230,50 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 15 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Nowy Dwór (dz. Nr 150/2) na powierzchni 1504,00 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Nowy Dwór (dz. Nr 150/2) na powierzchni 1504,00 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 16 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Mąkowarsko – ul. Ogrodowa, na powierzchni 2 107,50 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Mąkowarsko – ul. Ogrodowa, na powierzchni 2 107,50 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

Część nr: 17 Nazwa: Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Koronowo – ul. Bydgoska, na powierzchni 1 191,80 m2.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wykonanie nakładki z betonu asfaltowego w miejscowości Koronowo – ul. Bydgoska, na powierzchni 1 191,80 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie Cena 60,00 Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00

                                                                                 Burmistrz Koronowa
                                                                             /-/ Stanisław Gliszczyński
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1070kB) pdf
Załączniki do SIWZ (1049kB) pdf
Przedmiary robót + mapki poglądowe dla Części I-IX (8864kB) pdf
Przedmiary robót + mapki poglądowe dla Części X-XVII (7771kB) pdf
STWiORB (1949kB) zip
Odpowiedź na zapytanie wykonawcy (25kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (213kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (128kB) pdf
 metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (9 kwietnia 2018, 13:18:41)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (29 maja 2018, 11:16:32)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 740