zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM p.n. Przebudowa ulic na OM Samociążek

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.7.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
p.n. Przebudowa ulic na OM Samociążek


Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 535205-N-2018 z dnia 2018-03-22 r.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Nie.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – Nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający – Nie.
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania – Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających – Nie.
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie.
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1 , 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) – Nie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia – Tak - www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem – Nie.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie – Nie.
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: pisemnie
Adres:
Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic na OM Samociążek.
Numer referencyjny: IPP-ZP.271.7.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny – Nie.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie.
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Ustronie na odcinku od km 0+015 do km 0+221,68 oraz części ul. Na Skarpie na odcinku od km 0+300 do km 0+356,91 i obejmuje realizację niżej wymienionego zakresu robót :
1) Roboty pomiarowe - roboty pomiarowe w terenie wraz z obsługa geodezyjną
2) Rozbiórki i roboty przygotowawcze - rozbiórka elementów drogowych - zabezpieczenie kabli ziemnych
3) Roboty ziemne
4) Podbudowa jezdni - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje pieszojezdni - warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm
5) Jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej - próg zwalniający z kostki grub 8 cm w kolorze czerwonym i grafitowym
6) Krawężniki i obrzeża - krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem
7) Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne - roboty instalacyjno-montażowe - regulacja włazów i zaworów
8) Oznakowanie drogowe
9) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
10) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami przez odpowiednie organy administracji samorządowej.
2. Zakres obejmuje pieszo jezdnię bez wjazdów i dojść do posesji, jak również elementów zieleni.
II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: ---
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 2018-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia: 2018-09-30
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: ---
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: ---
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania co najmniej dwóch zamówień, polegających na budowie lub przebudowie dróg o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, o wartości przynajmniej jednej z nich nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Przedmiotowe zamówienie winno zostać ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej -kierownik budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak.
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – Tak.
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji – Nie.
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzory wykazów zostaną przesłane wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy),
2) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach polega wykonawca, na zasadach określonych w art. 22a uPzp (jeżeli dotyczy),
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie
o którym mowa w III.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
4) W przypadku, gdy Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3 ogłoszenia,
5) W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Zamawiający w celu zbadania czy nie zachodzą wobec innych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 uPzp oraz podstawy wykluczenia przewidziane w art. 24 ust. 5 uPzp, które wskazane zostały przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w siwz,
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
7) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby.
8) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
9) Wymagania Zamawiającego, dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę.
a) Zgodnie z art. 29 ust. 3A uPzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z siwz, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2016 r. , poz. 1666, dalej kp.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z:
- obsługą sprzętu mechanicznego,
- robotami brukarskimi.
Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.
b) dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności polegać będzie na:
- etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym,
- na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę
do wykonania poszczególnych czynności określonych w rozdziale III, pkt 11, ppkt 1) siwz.
W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w rozdziale III, pkt 11, ppkt 1) siwz ww. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności.
Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia:
- wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt III.11.1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby,
- druków RCA, dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czsu pracy i kod tytułu ubezpieczenia),
- zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane tj. zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy).
c) uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań,
o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz.
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria:
- Cena 60,00 %
- Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 40,00 %
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) – Tak.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak.
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych
w art. 144 ust. 1 pkt 1,3-6 uPzp, w tym w przypadku:
1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron,
2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT),
3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej
w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy,
4) zmiany kierownika budowy, pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały uprawnienia określone w pkt III.1.3) pkt 2 ogłoszenia, a zmiana będzie wynikała z powodu zdarzeń losowych lub stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od wykonawcy,
5) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy:
- konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania,
- okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, - kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, -
 znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,
- innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-04-09, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu -  język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie.
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane – Nie.
                                                                          Zastępca Burmistrza
                                                                      /-/ Bolesław Grygorewicz
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1095kB) pdf
Załaczniki do SIWZ (942kB) pdf
Dokumentacja projektowa, STWiORB, dokumenty formalno-prawne
Przedmiar robót - ul. Na Skarpie (477kB) pdf
Przedmiar robót - ul. Ustronie (511kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert (54kB) pdf
Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (31kB) pdf
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (38kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (22 marca 2018, 14:27:32)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (5 czerwca 2018, 12:11:02)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 714