Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne

zamówienie na:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn: Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe.

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: praetarg nieograniczony
nr sprawy: IPP-ZP.271.1.2018
wartość: poniżej 5.548.000 euro
termin składania ofert: 14 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: zamieszczono poniżej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM pn:
Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe.

Ogłoszenie Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujowsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku dla Działania 4.6 Ochrona rodowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałania 4.6.2 Wsparcie Ochrony zasobów kultury w ramach ZIT
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych – Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający – Nie.
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania – Nie.
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie.
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie.
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koronowo, krajowy numer identyfikacyjny 9235066500000, ul. Plac Zwycięstwa  1 , 86010   Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 523 826 400, e-mail elzbieta.szalska@um.koronowo.pl, faks 523 826 401.
Adres strony internetowej (URL): www.koronowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) – Nie.
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia -  Tak - www.bip.koronowo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem – Nie.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie – Nie.
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak - Inny sposób:  pisemnie.
Adres: Urząd Miejski w Koronowie ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13, I piętro.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – Nie.
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe.
Numer referencyjny: IPP-ZP.271.1.2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny – Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i nadbudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej przy ul Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe. 1. Zakres robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) ROBOTY ROZBIÓRKOWE (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym). W tym: a) rozbiórka fragmentów istniejących ścian wewnętrznych b) demontaż istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej c) rozbiórka komina d) rozbiórka części ścian zewnętrznych e) rozbiórka części istniejących stropów f) rozbiórka stropodachów wentylowanych g) rozbiórka warstw istniejącej podłogi do poziomu warstwy konstrukcyjnej h) demontaż istniejącej instalacji wentylacji, wod-kan, elektrycznej, c.o. i) rozebranie schodów zewnętrznych i schodów w piwnicy j) rozebranie boiska asfaltowego k) wywóz i utylizację materiałów z rozbiórki z pozostawieniem i pokruszeniem części gruzu betonowego i ceglanego na podbudowę dla nawierzchni utwardzonej. 2) ROBOTY PROJEKTOWANE (szczegółowy zakres robót zgodnie z przedmiarem i projektem budowlanym). W tym: a) wykonanie ław fundamentowych i ścian wewnętrznych b) nadmurowanie istniejących ścian zewnętrznych do wskazanych poziomów c) zamurowanie części otworów okiennych i drzwiowych d) wykucie nowych otworów okiennych i drzwiowych e) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej f) wykonanie nowego stropodachu nad łącznikiem i zapleczem wraz z dociepleniem oraz warstw wykończeniowych stropodachów g) wykonanie attyki nad częścią zaplecza h) wykonanie konstrukcji dachu ze stalowych wiązarów kratowych i) wykonanie nowych warstw posadzek j) przebudowa instalacji c.o., elektrycznej, wod-kan. oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i instalacji c.t., montaż hydrantów ppoż. wewnątrz budynku k) wykonanie nowych schodów wewnętrznych i zewnętrznych l) wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku ł) montaż pionowego podnośnika dla osób niepełnosprawnych m) wymiana orynnowania, obróbek blacharskich n) docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych o) montaż zadaszeń z poliwęglanu nad wejściami do budynku p) wykonanie opaski grysowej wokół budynku r) wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego s) wykonanie balustrad i pochwytów t) Utwardzenie miejsc postojowych przy budynku, dojść, dojazdów i placu ppoż. u) Oznakowanie na potrzeby ewakuacji dróg i pomieszczeń.
II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45111200-0
45453000-7
45332000-3
45331100-7
45331210-1
45311200-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp. Ewentualne zamówienia podobne będą obejmowały zwiększony zakres robót określonych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. Zamówienia podobne zostaną udzielone w trybie z wolnej ręki. Zawarcie umowy poprzedzone zostanie stosownym zaproszeniem do negocjacji oraz negocjacjami.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    data zakończenia: 2018-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że posiada doświadczenie w postaci wykonania w ostatnich 5 latach co najmniej jednego zamówienia o wartości minimum 2.000.000,00 złotych, polegającego na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o kubaturze minimum 3.000 m3. Przedmiotowe zamówienie winno zostać zakończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek, o którym mowa w § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2015 r.,poz. 1422). 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane w poniższych specjalnościach: a) konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń – pełniącej funkcję kierownika budowy; b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodnociągowych i kanalizacyjnych – pełniącej funkcję kierownika robót, c) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – pełniącej funkcję kierownika robót.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji – Nie.
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, spełniający warunek określony w pkt V.2.1 siwz, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniający warunek określony w pkt V.2.2) siwz, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych tj.: , uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu zostanie przesłany wykonawcy wraz z wezwaniem do ich złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku do siwz pn. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 2) *pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.8 1) siwz, 3) * pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 4) formularz ofertowy oraz załącznik do formularza ofertowego - oświadczenie wykonawcy z art. 91 ust. 3a uPzp, 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pktIII.3) ogłoszenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w niniejszym postępowaniu. 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w III.3) ogłoszenia 7) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 8) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt7, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca będzie mógł przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10) Wymagania Zamawiającego, dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę. 10.1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wszędzie tam, gdzie wykonywanie czynności wynikających z siwz, w tym z opisu przedmiotu zamówienia, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. Z 2016 r. , poz. 1666, dalej kp.). Przedmiotowy wymóg dotyczy zwłaszcza osób wykonujących czynności związane z wykonaniem robót: a) ziemne; b) rozbiórkowych; c) betoniarskich; d) blacharskich; e) brukarskich; f) ciesielskich; g) dekarskich; h) izolacyjnych; i) malarskich; j) monterskich instalacji sanitarnych i ogrzewczych; k) monterskich urządzeń i konstrukcji metalowych; l) murarskich; m) posadzkarskich; n) spawalniczych; o) tynkarskich; p) zbrojarskich; q) ogrodniczych; r) operatorów maszyn i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują prace w sposób określony w art. 22 § 1 kp. 10.2) dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ppkt 1) czynności polegać będzie na: a) etapie składania ofert – Wykonawca składa oświadczenie na formularzu ofertowym, b) na etapie po zawarciu umowy – zgodnie z treścią wzoru umowy, stanowiącego załącznik do siwz, c) na etapie realizacji umowy – w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wykonawca złoży oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności, określonych w rozdziale III pkt 11 ppkt 1) siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż 5 dni przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w rozdziale III pkt 11 ppkt 1) siwz w. wym. oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia w terminie 7 dni: - wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w rozdziale III pkt 11 ppkt 1) siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę (na czas określony, nieokreślony albo o zastępstwo), wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby, - druków RCA, dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), - zanonimizowanych umów o pracę (tj. zawierających tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy). 10.3) uprawnienia Zamawiającego odnośnie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3 uPzp oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie.
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie.
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie.
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie.
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) – Nie.
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie.
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria               Znaczenie
Cena     60,00%
Termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady       40,00%
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) – Tak.
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji – Nie.
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie.
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie.
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Nie.
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak.
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zmiana umowy w formie pisemnego aneksu może nastąpić na zasadach określonych w art. 144 uPzp, w tym w przypadku: 1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron, 2) zmiany warunków gospodarczych, w tym: zmiany stawek podatku od towaru i usług (VAT), 3) zaistnienia obiektywnych, niezależnych od stron przeszkód w realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia, w szczególności zmiany zakresu lub metody wykonania przedmiotu umowy, 4) zmiany osób skierowanych do wykonywania umowy, pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały uprawnienia określone w pkt V.2 ppkt 2) siwz, a zmiana będzie wynikała z powodu zdarzeń losowych lub stanie się konieczna z innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 5) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 6) przesłanek wymienionych we wzorze umowy, w tym w zakresie wydłużenia terminu realizacji umowy: - niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych (w tym m.in. : temperatura, silny wiatr, opady deszczu, gradu), w czasie których nie można zapewnić warunków prawidłowego wykonania robót. - zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego (np. zamieszki itp.) - kolizji ze zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, - znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót, - niesprzyjających wykonywaniu prac ogrodniczych warunków atmosferycznych, - innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. - konieczności wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały istotny wpływ na przedłużenie terminu zakończenia zadania, - okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, nastąpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę, 2. W związku z jak wyżej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia przed upływem terminu umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne uzasadniające zmianę terminu umownego. 3. Zmiany mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem ich nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie.
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak.
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane – Nie.
                                                                           BURMISTRZ KORONOWA
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (1188kB) pdf
Formularz oferty (104kB) pdf
Oświadczenie Wykonawcy z art. 91 ust. 3a uPzp. (57kB) pdf
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (68kB) pdf
Wzór umowy (1270kB) pdf
Dokumentacja projektowa, STWiOR, dokumentacja formalno prawna, przedmiary robót.

Informacja z otwarcia ofert (82kB) pdf
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (45kB) pdf


Odpowiada za treść: Elżbieta Szalska
Opublikował: Elżbieta Szalska (26 stycznia 2018, 14:30:48)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Szalska (28 lutego 2018, 14:26:43)
Zmieniono: dodano informację o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 406

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij