zamówienie na:

Świadczenie usług pocztowych dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Koronowie

zamawiający: Gmina Koronowo
tryb zamówienia: postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
nr sprawy: IPP-ZP.271.2.2018
wartość: nie przekracza 750 000 euro
termin składania ofert: 2 lutego 2018  09:00
wynik postępowania: umieszczono poniżej  

IPP-ZP.271.2.2018                              Koronowo, dnia 25 stycznia 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
 
1. Zamawiający:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
tel. 52 3826400                                  fax. 52 3826 401
e-mail: sekretariat@um.koronowo.pl
 
Zamawiający informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie. Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych.
 
2. Termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo, pokój nr 13 /sekretariat/ I piętro, w terminie do dnia 2 lutego 2018 r. do godziny 9:00.
 
3. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości i zakresu zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie  przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.
3.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV 
64110000-0 Usługi pocztowe
64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów
64113000-1 Usługi pocztowe dotyczące paczek
3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
3.3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym
i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek
oraz zwrotu przesyłek niedostarczonych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Koronowie
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe.
Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje nadawanie również przesyłek wymagających zastosowania przepisu art. 57 § 5 pkt 2 KPA, art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej lub ew. innych analogicznych przepisów, np. art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego (w brzmieniu przewidzianym nowelizacjami dokonanymi przez nowe Prawo pocztowe), tj. pism w postępowaniach, w których Zamawiający jest stroną,
a dla wywołania określonych w przepisach skutków (tj. zachowaniem terminu
do wniesienia pisma w przypadku nadawania przesyłki w ostatnim dniu terminów procesowych) konieczne jest pośrednictwo operatora wyznaczonego.
3.3.2. Obsłudze pocztowej będzie podlegał Urząd Miejski w Koronowie, ul. Plac Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo.
3.3.3. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa. Umowa zawarta między wykonawcą a zamawiającym musi obejmować wszystkie zapisy istotnych postanowień umowy, zawarte w załączniku Nr 4 do IWZ.
3.3.4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że przyjmowanie, przemieszczania
i doręczania przesyłek wykonywane będzie zgodnie z przepisami w szczególności:
a) ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1481),
b) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U.
z 2013 r., poz. 545) - dot. operatora wyznaczonego,
c) rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 listopada 2013 r.
(Dz. U. 2013 r., poz. 1468 ze zm.) w sprawie reklamacji usługi pocztowej,
d) międzynarodowymi przepisami pocztowymi: Ósmym protokółem dodatkowym
do Konstytucji Światowego Związku Pocztowego, Pierwszy protokół dodatkowy
do Regulaminu Generalnego Światowego Związku Pocztowego wraz z załącznikiem – Regulaminem wewnętrznym Kongresów, Światowa Konwencja Pocztowa
oraz Porozumienie dotyczące pocztowych usług płatniczych Genewa 2008.08.12
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1824), Regulamin Porozumienia dotyczącego pocztowych usług płatniczych, Regulamin poczty listowej i Regulamin dotyczący paczek pocztowych Berno 2008.11.11 (M.P. z 2015 r., poz. 46),
e) ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1257)
f) ustawą z dnia 29  sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201
ze zm.).
3.3.5. Przez Wykonawcę rozumie się przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej tzn. posiadającego wpis do Rejestru Operatorów Pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe  (t.j. Dz. U. 2017, poz. Nr 1481).

3.4. Przesyłki nadane przez Zamawiającego dostarczane będą do każdego miejsca w Polsce oraz  do krajów, które zawarły umowy o współpracy z Wykonawcą.
3.5. Wymienione w Formularzu cenowym, załącznik nr 2 do IWZ w kolumnie „Ilość (sztuki)”
są ilościami szacowanymi i nie mogą być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby zleceń w trakcie realizacji umowy. Faktyczna ilość zlecanych usług będzie wynikać z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie, jednak całkowita wartość zamówień nie może przekroczyć łącznej wartości umowy brutto wynikającej z ceny ofertowej ogółem brutto Wykonawcy. W przypadku nadania przez Zamawiającego przesyłek nie wyszczególnionych w Formularzu cenowym oraz w przypadku zwrotów przesyłek  rejestrowanych nie doręczonych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy podstawą rozliczeń będą ceny z  Cennika obowiązującego u Wykonawcy w dniu nadania przesyłek. Cennik aktualny na dzień zawarcia umowy będzie stanowił załącznik do umowy. W przypadku zmiany cennika Wykonawca przekaże go Zamawiającemu wraz z fakturą
za okres w którym nastąpiła zmiana.
3.6. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki na stronie adresowej przesyłki.
3.7. Wykonawca będzie dostarczał przesyłki do Urzędu Miejskiego w Koronowie - siedziby Zamawiającego pomiędzy godziną 07:30 a godziną 8:30 i zostawiał je w biurze podawczym (pokój nr 6).
Przesyłki będzie odbierała wyłącznie osoba do tego upoważniona przez Zamawiającego.
3.8. Przesyłki przeznaczone do wysyłki będą dostarczane przez Zamawiającego do wskazanej przez Wykonawcę placówki pocztowej z lokalizacją najbliższą siedzibie Zamawiającego. 
3.9. Przesyłki muszą być nadane przez Wykonawcę w dniu ich odbioru od Zamawiającego
z zastrzeżeniem, że w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń w stosunku do już odebranych przesyłek (np. nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów
w dokumentach nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty itp.) Wykonawca bez zbędnej zwłoki wyjaśnia je z Zamawiającym. Brak możliwości wyjaśnienia zastrzeżeń,
o których mowa wyżej lub ich usunięcia w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego powoduje, iż nadanie przesyłek przez Wykonawcę nastąpi w dniu następnym lub po ich całkowitym usunięciu przez Zamawiającego.
3.10. Wykonawca zobowiązuje się doręczyć przesyłki listowe krajowe przyjęte
do przemieszczenia i doręczenia w dniu następnym jednak nie później niż w 4 dniu roboczym po dniu nadania w przypadku przesyłki listowej najszybszej kategorii.
W odniesieniu do operatora wyznaczonego w zakresie terminu doręczeń przesyłek mają zastosowanie przepisy rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. 2013, poz. 545) – zapis dot. operatora wyznaczonego.
3.11. W przypadku operatora wyznaczonego, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz.U. z 2013 r. poz. 545) powinien
on posiadać odpowiednią ilość placówek zdawczo-odbiorczych. Placówki winny być czynne minimum 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. – zapis dot. operatora wyznaczonego.
3.12. Wykonawca będzie doręczał do siedziby Zamawiającego pokwitowane przez adresata potwierdzenia odbioru przesyłki niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy postępować będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257) – rozdział 8 „Doręczenia” oraz zgodnie z przepisami ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) – rozdział 5 „Doręczenia”.
3.13. Wykonawca będzie stosował własne znaki służące do potwierdzenia opłat dotyczących usługi pocztowej i oznaczenia umożliwiające identyfikację umowy, na podstawie której świadczone są usługi pocztowe.
3.14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu znaki lub treść nadruków na koperty służące
do potwierdzenia opłat dotyczących usługi pocztowej i identyfikacji rodzaju usługi i umowy
na podstawie której świadczona jest usługa pocztowa.
3.15. Przesyłki rejestrowane nadawane będą na podstawie wykazu listów poleconych
wg wzoru druku Zamawiającego.
3.16. Zamawiający sporządza dzienne zestawienia nadanych przesyłek listowych ekonomicznych w obrocie krajowym w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem
dla Wykonawcy i Zamawiającego.
3.17. Zamawiający sporządza dzienne zestawienia nadanych przesyłek listowych priorytetowych w obrocie krajowym w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem
dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.
3.18. Zamawiający sporządza dzienne zestawienia nadanych przesyłek listowych w obrocie zagranicznym w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.
3.19. Zamawiający sporządza dzienne zestawienia nadanych przesyłek listowych
z zdeklarowaną wartością w obrocie krajowym w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.
3.20. Zamawiający sporządza odrębny wykaz przesyłek wymagających nadania u operatora wyznaczonego lub ich oznakowania w określony sposób, w celu wydzielenia i nadania ich przez Wykonawcę u operatora wyznaczonego w dniu odbioru przesyłek od Zamawiającego, pod warunkiem, że rozliczenia za te przesyłki będą dokonywane bezpośrednio przez Wykonawcę z operatorem wyznaczonym.
3.21. Zamawiający sporządza dzienne zestawienia nadanych paczek w obrocie krajowym
w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem dla Wykonawcy oraz Zamawiającego.
3.22. Wykazy, o których mowa w punktach 16 - 21 Wykonawca potwierdzi stosowną pieczęcią i podpisem osoby upoważnionej.
3.23. Zamawiający będzie korzystał ze swojego opakowania przesyłek.
3.24. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu wszelkich informacji, dotyczących  oznaczeń przesyłek rejestrowanych i priorytetowych. Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia numerem, na dziennym zestawieniu nadanych przesyłek listowych dostarczanym przez Zamawiającego, każdej przesyłki rejestrowanej tak, by Zamawiający mógł ją bezproblemowo zareklamować lub śledzić jej obieg w internecie.
3.25. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca umożliwia Zamawiającemu w terminie realizacji przedmiotu umowy śledzenie przez internet rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym poprzez stronę internetową o adresie …………………………………………………………………. (dot. sytuacji, gdy Wykonawca wskaże w ofercie udostępnienie usługi dającej możliwość śledzenia przez internet rejestrowanych przesyłek listowych w obrocie krajowym – jako dodatkowe kryterium oceny oferty).
3.26. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. Podstawą obliczenia należności będzie suma opłat za przesyłki faktycznie nadane lub zwrócone z powodu braku możliwości ich doręczenia w okresie rozliczeniowym, potwierdzona co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub dokumentów oddawczych dokumentujących zwrot przesyłek, kiedy możliwość dostarczenia została wyczerpana. Do rozliczeń z Wykonawcą przyjęte będą ceny z Formularza cenowego z zastrzeżeniem pkt 5.
 
4. Kryteria oceny ofert
4.1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany według następujących kryteriów oceny ofert:
1) Cena (C) - 95 %
Sposób przyznania punktów w kryterium cena:
 
                        cena najniższa
C  =      -----------------------------------------   x 100 pkt  x znaczenie kryterium 95 %
                   cena oferty ocenianej
 
2) Możliwość śledzenia przez internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym (S) - 5 %.
Sposób przyznania  punktów w kryterium możliwość śledzenia przez internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.
 
5 pkt – za oferowanie możliwości śledzenia przesyłek pocztowych w obrocie krajowym,
0 pkt – za brak możliwości śledzenia przesyłek pocztowych w obrocie krajowym.
 
4.2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, stanowiącą sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych wyżej kryteriów
wg poniższego wzoru:
N = C + S
N – liczba punktów uzyskanych przez ofertę
C – liczba przyznanych punktów w kryterium cena
S – liczba przyznanych punktów w kryterium możliwość śledzenia przez internet rejestrowanych przesyłek pocztowych w obrocie krajowym
 
 
                                                                /-/ Burmistrz Koronowa
                                                                   Stanisław Gliszczyński

Załączniki:
Istotne Warunki Zamówienia (623kB) pdf
    1) Formularz ofertowy (16kB) word
    2) Formularz wyceny (174kB) word
    3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (18kB) word
    4) Istotne Postanowienia Umowy (306kB) pdf
Odpowiedzi na zapytanie wykonawcy oraz modyfikacja siwz (110kB) pdf

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (21kB) pdf
 
 

metryczka


Odpowiada za treść: Maria Klapczyńska
Opublikował: Maria Klapczyńska (26 stycznia 2018, 08:21:08)

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (5 marca 2018, 07:47:11)
Zmieniono: dodano ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 394