Zawiadomienie o obradach XLVII sesji Rady Miejskiej w KoronowieUprzejmie zawiadamiam, że w dniu 25 października 2006 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędą się obrady XLVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, której tematem będzie:

 1. Otwarcie obrad XLVII sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad XLVII sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLVII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności w okresie między sesjami Rady i z wykonania uchwał.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych na nie odpowiedziach.
 7. Składanie interpelacji.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków budżetowych na inwestycję pn. „Budowa i przebudowa ul. Al. Wolności, ul. Przemysłowa, ul. Letniskowa i Aleje Jana Pawła II wraz z budową chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej – projekt”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Bydgoszcz a Gminą Koronowo w zakresie refundowania przez Gminę Koronowo na rzecz Miasta Bydgoszczy kosztów ponoszonych przez Miasto Bydgoszcz na utrzymanie uczniów zameldowanych na terenie Gminy Koronowo a uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Bydgoszcz.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki: o nr 94/3, 94/4, 660, 659, 658, 652/1, 652/3, 652/4, 652/5, 652/6, 652/8, 652/10, 652/11, 652/12, 661, 662/3, 662/4, 662/6, 662/7 i część dz. nr 662/1 położone w Tryszczynie gm. Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania uprawnionych do tego organów.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykupu gruntów przez Gminę Koronowo na terenie Krąpiewa.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości położonej w Koronowie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia na 2007 r. liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksóówką.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Gmin Cysterskich
 19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych za rok 2005.
 20. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2005.
 21. Sprawozdanie z działalności i zamierzenia na przyszłość Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 22. Sprawozdanie z działalności Komisji Przestrzegania Prawa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 23. Sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Koronowie.
 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad XLVII sesji.

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Koronowie
Grzegorz Myk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej (16 października 2006)
Opublikował: Adela Rojek (16 października 2006, 12:22:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1622