Zawiadomienie o obradach XLII sesji Rady Miejskiej w Koronowie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 kwietnia 2006 roku o godzinie 10:00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędą się obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, której tematem będzie:

 1. Otwarcie obrad XLII sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad XLII sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami Rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Składanie interpelacji.
 8. Zapytania, wolne wnioski i informacje.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2005 rok:
  a) wprowadzenie Skarbnika Gminy na temat wykonania budżetu Gminy za 2005 rok,
  b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2005 roku,
  c) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2005 rok,
  d) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu za 2005 rok z wykonania budżetu oraz innych planów finansowych,
  e) dyskusja.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa:
  a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa,
  b) przedstawienie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącej zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa,
  c) dyskusja.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXVIII/438/05 Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.: Wodociąg Byszewo - Stefanowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.: Kanalizacja sanitarna w ul. Krzyżowej i ul. Wodnej w Koronowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie pn.: Kanalizacja deszczowa odwadniająca ulice OM 1000–lecia oraz ulicę Okrężną w Koronowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup samochodu do ratownictwa chemiczno - ekologicznego.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację i prefinansowanie zadania pn.: Budowa pieszo jezdni w Pieczyskach.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na prefinansowanie zadania pn.: Kanalizacja sanitarna w Mąkowarsku – III etap.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Koronowo na lata 2006 -2010.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odpłatnego przeniesienia własności nieruchomości położonej w Więzownie.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykupu gruntów przez Gminę Koronowo.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany gruntów na terenie Gminy Koronowo.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany: „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, letniskowej i usług miasto Koronowo – Tuszyny”.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Koronowa w dziedzinie oświaty i wychowania.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koronowo.
 26. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 27. Zamknięcie obrad XLII sesji.

Koronowo, dnia 10 kwietnia 2006 r.


Przewodniczacy Rady Miejskiej
Grzegorz Myk

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Grzegorz Myk (10 kwietnia 2006)
Opublikował: Adela Rojek (11 kwietnia 2006, 09:23:58)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (24 maja 2006, 12:51:47)
Zmieniono: Ujednolicono informacje

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1498