Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych Nr postępowania ZP.271.1.6.2020

Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki
na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Koronowo
ul. Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
 
2. Określenie przedmiotu zamówienie i wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Koronowo.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na całorocznym bieżącym utrzymaniu dróg gminnych na terenie Gminy Koronowo, w okresie od 01.03.2020
do 31.12.2020 r.
 
3. Szacunkowa wartość zamówienia:
1.016.264,37 zł netto, co stanowi równowartość 238.040,05 euro.
 
4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Koronowie Sp. z o.o., ul. Al. Wolności 4,
86-010 Koronowo
 
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki:
Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt 12) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: uPzp) (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).
 
Uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki:
Zamówienie w trybie z wolnej ręki zostanie udzielone na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 uPzp przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych – Gminę Koronowo, osobie prawnej – Zakładowi Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. (dalej: ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o.), z uwagi na fakt iż spełnione zostały łącznie następujące warunki:
1) Gmina Koronowo sprawuje nad ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie
na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
2) ponad 90% działalności ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o. dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Koronowo. Przedmiotem działalności ZGKiM w Koronowie
Sp. z o.o. jest wykonywanie zadań własnych Gminy Koronowo, w tym w zakresie gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi;
3) Gmina Koronowo posiada 100% udziałów w ZGKiM w Koronowie Sp. z o.o., w spółce nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.
 
6. Planowany termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. – 10 miesięcy
 
7. Informacja o ogłoszeniu, o którym mowa w art. 66 ust. 2 uPzp.
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nie zostało przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.
                                                                                  Z-CA BURMISTRZA
                                                                                 /-/ Piotr Kazimierski


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego pn. Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Koronowo (75kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szalska (12 lutego 2020)
Opublikował: Elżbieta Szalska (12 lutego 2020, 14:25:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (5 marca 2020, 13:40:47)
Zmieniono: dodano informację o zamiarze zawarcia umowy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 275