Informacje

Informacje

Informacja Burmistrza Koronowo o udostępnieniu na pisemny wniosek wyborcy spisu osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.

K O M U N I K A T   Burmistrz Koronowa informuje, że zostały sporządzone spisy osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP  zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.   W dniach od [...]

Informacja dla mieszkańców Gminy Koronowo O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13.10.2019 r.

1. Termin zgłoszenia Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy I zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 30 września 2019 r. (termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego).  [...]

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą bądź na polskim [...]

Informacja o sposobie wpisania się do rejestru wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Na podstawie art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego- wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek. Do wniosku należy załączyć: - [...]

Głosowanie przez dopisanie do spisu wyborców

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania [...]

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają: – wyborcy niepełnosprawni, – wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Koronowo lub [...]

metryczka