Informacja o sposobie wpisania się do rejestru wyborców

Na podstawie art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego - wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek.

Do wniosku należy załączyć:
 • pisemną deklarację, w której podaje się obywatelstwo oraz adres stałego zamieszkania na terenie gminy,
 • kserokopię ważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty bądź paszport).
W celu przyspieszenia procedury wyjaśniającej, tj. potwierdzenia stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod deklarowanym adresem, należy dołączyć (w miarę możliwości), np.:
 • akt własności lokalu (jeśli wnioskodawca jest właścicielem lokalu, w którym zamieszkuje),
 • decyzję o naliczeniu wysokości podatku od nieruchomości za bieżący rok (jeżeli wnioskodawca jest właścicielem lokalu, w którym zamieszkuje), 
 • deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
 • imienne rachunki za media (prąd, Internet, telefon, woda, śmieci itp.), 
 • imienne decyzje, umowy (decyzje z MGOPS, ubezpieczenie itp.), 
 • umowę najmu lokalu, 
 • oświadczenie o stałym zamieszkiwaniu pod wskazanym we wniosku adresem poświadczone przez wnioskodawcę oraz właściciela lokalu bądź sołtysa wsi, 
 • oświadczenie o miejscu zatrudnienia, adresie szkoły, do której uczęszczają dzieci itp., 
 • wszelkie inne dokumenty potwierdzające fakt stałego zamieszkiwania wnioskodawcy pod wskazanym adresem na terenie gminy Koronowo. 
Burmistrz Koronowa w ciągu 5 dni od otrzymania wniosku wydaje decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców gminy Koronowo.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miejski w Koronowie
ul. Pomianowskiego 1 – Stanowisko ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20
tel. 52 382 64 64

w godzinach:
 • poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30
 • wtorek – 7.30 – 17.00 
 • piątek – 7.30 – 14.00
Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Zespół ds. przeprowadzenia wyborów (7 maja 2019)
Opublikował: Mariusz Frelke (7 maja 2019, 14:26:42)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 109