Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają:

 • wyborcy niepełnosprawni,

 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Koronowo lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być:

 • osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo,

 • mąż zaufania,

 • obserwator społeczny,

 • osoba kandydująca w wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć maksymalnie od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony najpóźniej 9. dnia przed datą wyborów czyli do 17 maja 2019 r.

Do wniosku załącza się:

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa,

 • w przypadku osób niepełnosprawnych - kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania,

 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie majacej być pełnomocnikiem, jeżeli nie jest ona ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa;

Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby udzielającej pełnomocnictwo lub, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku, w innym miejscu na terenie gminy Koronowo.

Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest obowiązany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez:

 • złożenie w tut. Urzędzie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów stosownego oświadczenia,

 • doręczenie takiego oświadczenia obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym pod warunkiem, że wcześniej nie oddał głosu jego pełnomocnik.

Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:

  • śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;

  • wejścia pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania udzielającego pełnomocnictwa lub zostanie mężem zaufania;

  • wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych w Domu Pomocy Społecznej i Zakładzie Karnym.

Miejsce składania wniosków: Urząd Miejski w Koronowie ul. Pomianowskiego 1– Stanowisko ds. Dowodów Osobistych pokój nr 20 ( tel. 52 382 64 64 ) w godzinach:

 • poniedziałek, środa, czwartek – 7.30 – 15.30

 • wtorek – 7.30 – 17.00

 • piątek – 7.30 – 14.00

Załączniki:

metryczka


Wytworzył: Zespół ds. przeprowadzenia wyborów (17 kwietnia 2019)
Opublikował: Mariusz Frelke (17 kwietnia 2019, 08:53:31)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 250