Informacje

Informacje

Informacja o sposobie wpisania się do rejestru wyborców

Na podstawie art. 19 § 1 Kodeksu wyborczego - wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, wpisywani są do rejestru wyborców, jeżeli złożą w tej sprawie pisemny wniosek. Do wniosku należy załączyć: [...]

Informacja o miejscu i terminie udostępnienia spisu wyborców sporządzonego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

Burmistrz Koronowa informuje, że został sporządzony spis osób uprawnionych do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.   W dniach od 07.05.2019 r. do 20.05.2019 r. [...]

Głosowanie przez dopisanie do spisu wyborców

Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy), a w przypadku wyborcy wpisanego do rejestru wyborców na własny wniosek — przebywający czasowo poza miejscem wpisania [...]

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26.05.2019 r.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą bądź na polskim [...]

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Prawo do głosowania przez pełnomocnika mają: wyborcy niepełnosprawni, wyborcy, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców gminy Koronowo lub posiadająca [...]

metryczka