Zawiadomienie o IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 30 maja 2019 r. godz. 10:00.


Zapraszam do udziału w IX sesji
Rady Miejskiej w Koronowie,
która odbędzie się 30 maja 2019 r. o godz. 10:00
 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

 
 
Porządek obrad sesji:
 
 1. Otwarcie obrad IX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VII i VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach  i udzielonych odpowiedziach.
 7. Podziękowania i gratulacje dla sołtysów Gminy Koronowo.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 9. Raport Burmistrza Koronowa o stanie Gminy Koronowo za rok 2018:
  a) przedstawienie raportu o stanie Gminy Koronowo za rok 2018,
  b) debata,
  c) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Koronowa wotum zaufania.
 10. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok:
  a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok,
  b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2018 r.,
  c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 r.,
  d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
  e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień 31.12.2018 r.,
  f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok,
  g) dyskusja.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2018 rok. 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2018 rok:
  a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2018 rok,
  b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2018 rok,
  c) dyskusja,
  d) podjęcie uchwały.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo. 
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2019. 
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za 2018 rok. 
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie. 
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie. 
 18. Zapytania, wnioski i informacje. 
 19. Składanie interpelacji. 
 20. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2018. 
 21. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania. 
 22. Zamknięcie obrad IX sesji.
 
Koronowo, 16 maja 2019 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Stanisław Gliszczyński

 
Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (16 maja 2019)
Opublikował: Aneta Babińska (16 maja 2019, 13:28:49)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Aneta Babińska (17 maja 2019, 10:38:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 555