Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2017 z dnia 15 marca 2017 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.43.2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (15 marca 2017)
Opublikował: Aneta Babińska (15 marca 2017, 13:47:37)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Aneta Babińska (15 marca 2017, 14:31:09)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 615