Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.167.2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku z zakresu: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez: organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (27 grudnia 2016)
Opublikował: Aneta Babińska (27 grudnia 2016, 13:45:29)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 388