Karta usług Nr 12 - DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione-szacunki.
Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 • właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 
CZAS REALIZACJI
 
Deklarację uznaje się za złożoną z chwilą wpływu do Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 1 (biuro podawcze) lub pokój nr 5a w przy ul. Al. Wolności 4 w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. oraz termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego wpływem pismo zostało:
 1. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
 2. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Formularz deklaracji składany przez właściciela nieruchomości, w zależności od jej typu oraz ilości osób zamieszkujących nieruchomość tj.:
 1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi (załącznik nr 1 do Uchwały  nr XVIII/154/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019 r.),
 2. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, (załącznik nr 2 do Uchwały  nr XVIII/155/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019 r.), 
OPŁATY - Za złożenie deklaracji opłaty nie pobiera się.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej jest uzależniona od ilości osób ją zamieszkujących
 
Opłatę uiszcza się w trybie miesięcznym do 15-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, zgodnie z zapisami Uchwały nr XVIII/154/19  Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019  r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r., poz. 6846 ze zm.).

TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy złożenia deklaracji.
Na decyzję Burmistrza Koronowa ustalającą wysokość opłaty (wydanej w przypadku nie złożenia deklaracji lub wątpliwości co do zawartych w niej informacji) służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Koronowa.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150) 
 • Uchwała  nr XVIII/155/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z dnia 5 grudnia 2019 r., poz. 6847) 
 • Uchwała nr XVIII/153/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z dnia 5 grudnia 2019 r., poz. 6851)
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, Wydział  Gospodarki Gruntami i Gospodarki  Komunalnej,
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 3862 443   FAX: +48 52 382 64 01
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Pl. Zwycięstwa 1: Poniedziałek, Środa, Czwartek : 7:30 – 15:30, Wtorek 7:30 – 17.00;    Al. Wolności 4 : Poniedziałek - Piątek w godz. od 7:00 do 15:00.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Po złożeniu po raz pierwszy deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na daną nieruchomość, zobowiązany otrzymuje etykietę z indywidualnym numerem rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Koronowie, na który należy uiszczać opłatę.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji lub wystąpią uzasadnione wątpliwości co do zawartych w niej informacji, na podst. art 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Koronowa określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając uzasadnione szacunki - w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstającą na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 
Jedna deklaracja dotyczy jednej nieruchomości. Deklarację należy złożyć za każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
W przypadku deklaracji z nieruchomości zamieszkałej należy zadeklarować ilość osób faktycznie ją zamieszkujących (a nie zameldowanych).
Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm.).
Stawki opłat zostały określone Uchwałą nr VXIII/153/19 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z dnia 5 grudnia 2019 r., poz. 6851).
 
FORMULARZE DO POBRANIA

Załącznik nr 1 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

Załącznik nr 2 - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

metryczka


Wytworzył: Monika Majewska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:41:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Beata Kolasińska (24 stycznia 2020, 12:07:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 919