Karta usług Nr 12 - DEKLARACJE O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

OPIS USŁUGI
 
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Miejskiego w Koronowie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do burmistrza, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.  W przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie określonym stosowną uchwałą właściwego organu lub uiszczenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.  Zgodnie z art. 6o ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione-szacunki.
Zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
 
KOGO DOTYCZY USŁUGA
 • właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
 • właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 
 • właścicieli nieruchomości lub części nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane jedynie przez część roku.
W rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
 
CZAS REALIZACJI
 
Deklarację uznaje się za złożoną z chwilą wpływu do Urzędu Miejskiego w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, pok. nr 1 (biuro podawcze) lub pokój nr 4 w przy ul. Al. Wolności 4 oraz termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego wpływem pismo zostało:
 1. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
 2. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe
 
WYMAGANE DOKUMENTY
 
Formularz deklaracji składany przez właściciela nieruchomości, w zależności od jej typu, ilości osób zamieszkujących nieruchomość oraz sposobu prowadzonej zbiórki odpadów, tj.:
 1. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, stanowi (załącznik nr 1 do Uchwały  nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.),
 2. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, (załącznik nr 2 do Uchwały  nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.), 
 3. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, (załącznik nr 3 do Uchwały  nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.), 
 4. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej, na której zamieszkują mieszkańcy (co najmniej 5 osób na nieruchomości jednorodzinnej/lokalowej) jeżeli odpady są zbierane lub odbierane w sposób selektywny, (załącznik nr 4 do Uchwały  nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.), 
 5. deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości lub części nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, (załącznik nr 5 do Uchwały  nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.),
OPŁATY - Za złożenie deklaracji opłaty nie pobiera się.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości zamieszkałej jest uzależniona od ilości osób ją zamieszkujących oraz sposobu prowadzenia zbiórki odpadów komunalnych, tj. odpady zmieszane lub zbierane w sposób selektywny.
 
W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (np.szkoły, sklepy, punkty usługowe, instytucje itp.) opłata jest uzależniona od pojemności pojemnika na odpady i częstotliwości jego opróżniania (iloczyn stawki opłaty i liczby zadeklarowanych pojemników).
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tzw. nieruchomości mieszanych (deklaracja - zał. nr 3 do Uchwały nr LVI/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r.), stanowi sumę opłat z części zamieszkałej i z części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe stanowi  iloczyn domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno -wypoczynkowe oraz stawki opłaty.
Opłatę uiszcza się w trybie miesięcznym do 15-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, zgodnie z zapisami Uchwały nr XIV/131/2015 r.  Rady Miejskiej w Koronowie z dnia  30 września 2015  r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r., poz. 3023 ze zm.). Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku, zobowiązani są do wnoszenia opłaty rocznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w czterech równych ratach w następujących terminach: do 15 czerwca, do 15 sierpnia, do 15 października, do 15 grudnia. Zgodnie z zapisami Uchwały nr XIV/131/2015 r.  Rady Miejskiej w Koronowie z dnia  30 września 2015  r.  w sprawie określenia terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r, poz. 3023 ze zm.)
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy złożenia deklaracji.
Na decyzję Burmistrza Koronowa ustalającą wysokość opłaty (wydanej w przypadku nie złożenia deklaracji lub wątpliwości co do zawartych w niej informacji) służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Koronowa.
 
PODSTAWA PRAWNA
 
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) 
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 150) 
 • Uchwała  nr LV/465/17 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości  (Dz. Urz. Woj. Kuj – Pom z dnia 5 grudnia 2017 r., poz. 4942.) 
 • Uchwała nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z dnia 1 kwietnia 2015 r., poz. 1016 ze zm. poz. 2639, zm. z 2017 r. poz. 2101, poz. 4205).
MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Miejski w Koronowie, Plac Zwycięstwa 1, Al. Wolności 4, 86-010 Koronowo, Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Gruntami i Gospodarki  Komunalnej,
 
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 60 400 wew. 420, + 48 52 3862 442. FAX: +48 52 3826 401
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.koronowo.pl
 
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Pl. Zwycięstwa 1: Poniedziałek, Środa, Czwartek : 7:30 – 15:30, Wtorek 7:30 – 17.00;    Al. Wolności 4 : Poniedziałek - Piątek w godz. od 7:00 do 15:00.
 
INFORMACJE DODATKOWE
 
Po złożeniu po raz pierwszy deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na daną nieruchomość, zobowiązany otrzymuje etykietę z indywidualnym numerem rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Koronowie, na który należy uiszczać opłatę.
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży deklaracji lub wystąpią uzasadnione wątpliwości co do zawartych w niej informacji, na podst. art 6o ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Koronowa określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uwzględniając uzasadnione szacunki - w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstającą na nieruchomościach o podobnym charakterze.
 
Jedna deklaracja dotyczy jednej nieruchomości. Deklarację należy złożyć za każdą nieruchomość, na której powstają odpady komunalne oraz/lub która jest zamieszkała.
W przypadku deklaracji z nieruchomości zamieszkałej należy zadeklarować ilość osób faktycznie ją zamieszkujących (a nie zameldowanych).
Pierwszą deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych.
W przypadku zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych właściciel jest zobowiązany do złożenia kolejnej deklaracji w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.
Deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.).
Stawki opłat zostały określone Uchwałą nr VII/61/15 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Kuj - Pom z dnia 1 kwietnia 2015 r., poz. 1016 ze zm. poz.2639, z 2017 r. poz. 2101, poz. 4205).
 
FORMULARZE DO POBRANIA

Wytworzył: Monika Majewska (30 kwietnia 2015)
Opublikował: Anna Jóźwik (18 listopada 2015, 11:41:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Anna Gliszczyńska (7 marca 2018, 08:56:30)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 389

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij