Zawiadomienie o LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 29 listopada 2017 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 29 listopada 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. i   przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z o.o. wykonywania zadania własnego Gminy Koronowo, dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Tryszczyn.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Lipinki oraz Iwickowo w Koronowie, gm. Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Koronowie przy granicy z Nowym Dworem, gm. Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Nowym Dworze i Koronowie, gm. Koronowo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Koronowo na lata 2018-2020”.
 20. Zapytania, wnioski i informacje.
 21. Składanie interpelacji. 
 22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania. 
 23. Zamknięcie obrad LV sesji.


Koronowo, 15.11.2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek


metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (15 listopada 2017)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (15 listopada 2017, 14:11:24)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 267