Zawiadomienie o LIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 27 października 2017 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 27 października 2017 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranej radnej Rady Miejskiej w Koronowie.
 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 5. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 6. Przyjęcie protokołu z obrad LII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 7. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 8. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 9. Wręczenie nagród laureatom konkursu "Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim" - etap gminny.
 10. Informacja Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy o stanie dróg powiatowych oraz o planowanych inwestycjach drogowych na terenie Gminy Koronowo.
 11. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku szkolnym 2016-2017.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Finansów, Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Koronowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Wrota Sukcesu II”, złożonego w odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.10.01.02-IZ.00-04-114/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10. Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2016.
 23. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2016.
 24. Zapytania, wnioski i informacje.
 25. Składanie interpelacji.
 26. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 27. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 28. Zamknięcie obrad LIII sesji.

Koronowo, 13 października 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Wojciech Orliński

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący rady Miejskiej w Koronowie (16 października 2017)
Opublikował: Adela Rojek (16 października 2017, 08:38:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 264