Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 26 kwietnia 2017 r., godz. 10:00

Zapraszam do udziału w XLIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2016.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Bydgoszcz w celu powierzenia Gminie Bydgoszcz zadania publicznego Gminy Koronowo w zakresie pomocy społecznej – objęcia usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Stokrotka” w Bydgoszczy.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na terenie miejscowości Lucim, Gmina Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie, gm. Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Koronowie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
 18. Składanie interpelacji.
 19. Zapytania, wnioski i informacje.
 20. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 21. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
 22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 23. Zamknięcie obrad XLIV sesji.

Koronowo, 10 kwietnia 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (10 kwietnia 2017)
Opublikował: Adela Rojek (14 kwietnia 2017, 09:53:02)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381