Zawiadomienie o XLIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 30 marca 2017 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XLIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 30 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Informacja:
a) Komendanta Komisariatu Policji w Koronowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2016 r. na terenie Gminy Koronowo,
b) Komendanta Miejsko-Gminnego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Koronowie o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego w 2016 r. na terenie Gminie Koronowo.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz za zbiorowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych stosowanej na terenie Gminy Koronowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymiaru godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek" położonego w Samociążku, gm. Koronowo.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za Pilawą II" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Nowodworskiej w Koronowie, gm. Koronowo.
20. Składanie interpelacji.
21. Zapytania, wnioski i informacje.
22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad XLIII sesji.

Koronowo, 17 marca 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (17 marca 2017)
Opublikował: Adela Rojek (17 marca 2017, 10:23:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 416