Zawiadomienie o XLII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 28 lutego 2017 r. godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XLII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 28 lutego 2017 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX, XL i XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego i złożenie ślubowania przez nauczycieli.
 8. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy o aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz bezrobociu na terenie Gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2017 - 2024.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2017.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Koronowo na rok 2017.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej – działki ewidencyjnej nr 240 położonej w Samociążku, gm. Koronowo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów na terenie miasta i gminy Koronowo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia zarządu dróg gminnych w Koronowie.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się i zapewnienia warunków na terenie Gminy Koronowo w ramach repatriacji rodziny polskiego pochodzenia zamieszkałej w Republice Kazachstanu.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 24. Składanie interpelacji.
 25. Zapytania, wnioski i informacje.
 26. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 27. Zamknięcie obrad XLII sesji.

Koronowo, 08 luty 2017 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (8 lutego 2017)
Opublikował: Monika Lewandowska (9 lutego 2017, 11:16:17)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Monika Lewandowska (14 lutego 2017, 07:40:43)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 501