Zawiadomienie o obradach XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 25 maja 2016 r. o godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 25 maja 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2015 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2015 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2015 r.,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2015 r.,
d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień 31.12.2015 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2015 rok,
g) dyskusja.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2015 rok:
a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie wniosku o udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2015 rok,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2015 rok,
c) dyskusja.
d) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2016 - 2023.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2016.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejazdu i przechodu na działce 2141 położonej w Koronowie przy ul. Okoniowej, gmina Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 3" dla terenu położonego w Koronowie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2016.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędącymi jednostkami organizacyjnymi gminy Koronowo, realizującymi zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, w których udzielane są osobom bezdomnym świadczenia w formie schronienia, posiłku oraz ubrania.
19. Składanie interpelacji.
20. Zapytania, wnioski i informacje.
21. Rozpatrzenie projektu apelu w sprawie sprzeciwu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nieletnim.
22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad XXVII sesji.

Koronowo, 10 maja 2016 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (10 maja 2016)
Opublikował: Adela Rojek (10 maja 2016, 11:45:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 425