Zawiadomienie o XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie 25 listopada 2015 r. o godzinie 10:00.

Zapraszam do udziału w XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 25 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015 - 2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania, poboru i wysokości stawki opłaty miejscowej na terenie Gminy Koronowo.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Koronowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 314/24 położoną w miejscowości Bieskowo, obręb ewidencyjny Stary Dwór, gm. Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 68/1 położoną w Witoldowie, gm. Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości gruntowej - działek ewidencyjnych nr 1001/4 i nr 1001/6 położonych w Koronowie, gm. Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Koronowo darowizny nieruchomości położonych w Koronowie przy ul. Klasztornej.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej działek położonych w Koronowie na rzecz właścicieli sąsiednich nieruchomości.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Koronowo, w miejscowości Samociążek.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Koronowo, w miejscowości Wierzchucin Królewski.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Koronowo, w miejscowościach: Gościeradz, Tryszczyn i Wtelno.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Koronowo.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Romanowo" w Koronowie.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych przedszkolom niepublicznym i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Koronowo.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego we Wtelnie.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia statutu Żłobka Samorządowego we Wtelnie.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ”.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania Medalu „ZA ZASŁUGI DLA ZIEMI KORONOWSKIEJ”.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wykazu inwestycji niezbędnych do wykonania w latach 2015-2025.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.
 32. Składanie interpelacji.
 33. Zapytania, wnioski i informacje.
 34. Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie i z przygotowań do zabezpieczenia zimowego utrzymania dróg.
 35. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 36. Zamknięcie obrad XVI sesji.

Koronowo, 13 listopada 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek


Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej (13 listopada 2015)
Opublikował: Adela Rojek (16 listopada 2015, 07:49:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 448