Zawiadomienie o XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie 28 października 2015 r. o godz. 10.00

Zapraszam do udziału w XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 28 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie obrad XV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku szkolnym 2014-2015.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2014.
 9. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2014.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015 - 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Gospodarki Ściekowej w Gminie Koronowo z wyznaczeniem granic i obszaru aglomeracji oraz koncepcji programowo - przestrzennej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Koronowie z uwzględnieniem wykorzystania źródeł energii odnawialnej".
 15. Składanie interpelacji.
 16. Zapytania, wnioski i informacje.
 17. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 19. Zamknięcie obrad XV sesji.

Koronowo, 16 października 2015 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (16 października 2015)
Opublikował: Adela Rojek (16 października 2015, 12:10:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 383