Zawiadomienie o XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 26 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

Zapraszam do udziału w XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 26 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XI i XII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego i złożenie ślubowania przez nauczycieli.
 8. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2015 - 2016.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015-2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców na terenie Gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 233 położoną w Okolu, gm. Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotyczącego ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Różanna Dęby im. Nadleśniczego Jana Rychlickiego".
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej na terenie wsi Tryszczyn na rzecz Gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Witoldowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2015 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Pani Ewie Chytle, Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji.
 22.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Mąkowarsko.
 23. Składanie interpelacji.
 24. Zapytania, wnioski i informacje.
 25. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 26. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 27. Zamknięcie obrad XIII sesji.

Koronowo, 18 sierpnia 2015 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (18 sierpnia 2015)
Opublikował: Adela Rojek (18 sierpnia 2015, 08:16:44)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 486