Zawiadomienie o X sesji Rady Miejskiej w Koronowie 27 maja 2015 r. o godz. 10.00

Zapraszam do udziału w X sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 27 maja 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad X sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad X sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok,
b) informacja Burmistrza Koronowa dotycząca wykonania zadań inwestycyjnych w 2014 roku,
c) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2014 r.,
d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
e) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo według stanu na dzień 31.12.2014 r.,
f) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2014 rok,
g) dyskusja.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2014 rok:
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2014 rok,
b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie w prawie absolutorium dla Burmistrza Koronowa za 2014 rok,
c) dyskusja,
d) podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015-2022.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie miasta i gminy Koronowo.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej na terenie wsi Wtelno na rzecz Gminy Koronowo.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeniesienia własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zacisze” dla terenu położonego w Koronowie.
15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 1” dla terenu położonego w Koronowie.
16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Koronowo do Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Mąkowarsko.
20. Składanie interpelacji.
21. Zapytania, wnioski i informacje.
22. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
23. Zamknięcie obrad X sesji.

Koronowo, 12 maja 2015 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (12 maja 2015)
Opublikował: Adela Rojek (12 maja 2015, 11:04:08)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (19 maja 2015, 13:55:59)
Zmieniono: korekta techniczna związana z przenumerowaniem sesji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 896