Zawiadomienie o VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 29 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00

Zapraszam do udziału w VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie, przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad VIII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Wręczenie odznaki „Za zasługi dla sportu”.
 8. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2014.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015-2022.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków od osób fizycznych wpłacanych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatków: rolnego, od nieruchomości i leśnego nie stanowiących łącznego zobowiązania pieniężnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Samociążek.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2015.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat oraz regulaminu Strefy Płatnego Parkowania.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej pozbawienia lasu prywatnego położonego w Koronowie - Pieczyskach charakteru ochronnego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sportowa-Kotomierska-Przemysłowa" dla terenu położonego w Koronowie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia nieważności wyboru członków Rady Sołeckiej Sołectwa Łasko Małe.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Koronowa.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Zapytania, wnioski i informacje.
 22. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2014.
 23. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad VIII sesji.

Koronowo, 20 kwietnia 2015 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Wiceprzewodniczący RM w Koronowie

Roman Gut

metryczka


Wytworzył: Wiceprzewodniczący Rady (20 kwietnia 2015)
Opublikował: Adela Rojek (20 kwietnia 2015, 09:41:56)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 647