Zawiadomienie o V sesji Rady Miejskiej w Koronowie 13 lutego 2015 r. o godz. 11.00

Zapraszam do udziału w V sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 13 lutego 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad V sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad V sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: III i IV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2015-2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2015.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości na terenie Koronowa.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Witosa w Koronowie.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Pomianowskiego w Koronowie.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ulicy Szosa Kotomierska w Koronowie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Starym Dworze oraz Okolu, gm. Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przy Kanale” położonego w Koronowie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Koronowie.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Jolanty Mindak-Bielawskej na działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łąska Wielkiego.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Koronowa.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Danuty Kędzierskiej na działalność Burmistrza Koronowa.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skarg na działalność Burmistrza Koronowa.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2015 rok.
 25. Składanie interpelacji.
 26. Zapytania, wnioski i informacje.
 27. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 28. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 29. Zamknięcie obrad V sesji.

Koronowo, 4 lutego 2015 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczacy Rady Miejskiej w Koronowie (4 lutego 2015)
Opublikował: Adela Rojek (4 lutego 2015, 09:26:03)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (4 lutego 2015, 11:17:05)
Zmieniono: dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 718