Zawiadomienie o LXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie - 28 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00.

Zapraszam do udziału w LXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LXXII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołów z obrad: LXVIII, LXIX, LXX i LXXI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Uroczyste wręczenie aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
 8. Informacja o stanie przygotowania placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2018 - 2019.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości na terenie Gminy Koronowo, w miejscowości Samociążek.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Tryszczyn, stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Wiskitno, stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej położonej w Koronowie stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych lub ich części stanowiących własność Gminy Koronowo na rzecz właścicieli lokali, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych nieruchomości.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Koronowo na lata 2018-2022”.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2018 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Zalewu Koronowskiego.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Gminy Koronowo.
 22. Zapytania, wnioski i informacje.
 23. Składanie interpelacji.
 24. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 25. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie obrad LXXII sesji.

Koronowo, 17 sierpnia 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rdy Miejskiej w Koronowie (17 sierpnia 2018)
Opublikował: Adela Rojek (17 sierpnia 2018, 11:55:22)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 281