Zawiadomienie o LIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 31 stycznia 2018 r. o godz. 10:00

Zapraszam do udziału w LIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 31 stycznia 2018 r. o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:


 1. Otwarcie obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: LVI, LVII i LVIII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Koronowa z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2018-2025.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2018.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2018 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie udzielenia dotacji dla Spółdzielni Socjalnej „Koronowianka” w związku z wykonywaniem zadania własnego Gminy Koronowo związanego z utrzymaniem zieleni gminnej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na terenie miasta Koronowa.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Lipkusz 4" dla terenu położonego w Koronowie, gm. Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Plac Zwycięstwa” w Koronowie, gm. Koronowo. 1
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Koronowo do roku 2025.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wniosku o dofinansowanie projektu pt. „Ćwiczę mózg, ćwiczę ciało do przedszkola chodzę śmiało".
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Koronowo jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2018 rok.
 19. Zapytania, wnioski i informacje.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 22. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją tych zadań.
 23. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie obrad LIX sesji.

Koronowo, 19 stycznia 2018 r.

Zawiadomienie wraz z materiałami na sesję dostępne są na platformie eSesja pod adresem http://www.esesja.pl/koronowo

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (19 stycznia 2018)
Opublikował: Magdalena Wanda-Joras (22 stycznia 2018, 08:40:46)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232