Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2011
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.36.2011 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju  świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (31 marca 2011)
Opublikował: Aleksandra Szews (31 marca 2011, 09:51:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1234