Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2011
Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2011  z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011 w zakresie:
- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
- nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
- podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.Zarządzenie Burmistrza Koronowa Nr OR-S.0050.23.2011 (2613kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Koronowa (21 lutego 2011)
Opublikował: Aleksandra Szews (22 lutego 2011, 08:43:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1296