Zawiadomienie o obradach LVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie 29 października 2014 r.

Zapraszam do udziału w LVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 29 października 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad LVII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad LV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonych na terenie gminy Koronowo.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Więzowno.
 14. Składanie interpelacji.
 15. Zapytania, wnioski i informacje.
 16. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku szkolnym 2013-2014.
 17. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2013.
 18. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2013.
 19. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 20. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 21. Zamknięcie obrad LVII sesji.
Koronowo, 20 października 2014 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (21 października 2014)
Opublikował: Adela Rojek (21 października 2014, 08:42:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 646