Zawiadomienie o obradach XLIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 kwietnia 2014 r.


Zapraszam do udziału w XLIX
sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się
30 kwietnia 2014 r. o godz. 10.00
w  sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim
w Koronowie przy ul. Farnej 24.
 
Porządek obrad sesji:

1.    Otwarcie obrad XLIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLIX sesji.
4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z wykonania uchwał.
5.    Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
6.    Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2013.
7.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2014-2022.
8.    Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
9.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej z budżetu Gminy Koronowo na 2014 rok i zawarcia w tej sprawie umowy pomiędzy Gminą Koronowo i Powiatem Bydgoskim.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia sztandaru Gminy Koronowo.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2014.
14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Stref Płatnego Parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Koronowa, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych oraz określenia sposobu pobierania tych opłat.
15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłat za miejsca grzebalne i za zezwolenie na postawienie nagrobków na cmentarzu komunalnym w Koronowie.
16.  Składanie interpelacji.
17.  Zapytania, wnioski i informacje.
18.  Ocena zasobów pomocy społecznej.
19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013.
20.  Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
21.  Zamknięcie obrad XLIX sesji.


Koronowo, 17 marca 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

 
Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

metryczka


Wytworzył: Natalia Sienkiewicz (17 kwietnia 2014)
Opublikował: Natalia Sienkiewicz (17 kwietnia 2014, 10:17:05)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 759