Zawiadomienie o XLVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 26 lutego 2014 r.

Zapraszam do udziału w XLVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się 26 lutego 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XLVII sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLVII sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2014.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
 12. Składanie interpelacji.
 13. Zapytania, wnioski i informacje.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad XLVII sesji.

Koronowo, 14 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Koronowie
Włodzimierz Domek


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie (14 lutego 2014)
Opublikował: Adela Rojek (17 lutego 2014, 08:32:51)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 815