Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 29 stycznia 2014 r.

Zapraszam do udziału w XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad XLVI sesji:

 1. Otwarcie obrad XLVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLVI sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad: XLIII i XLIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek”, położonego w Samociążku, gmina Koronowo.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tryszczyn nad Brdą”, dla terenu położonego w Tryszczynie, gm. Koronowo.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Koronowo na 2014 rok.
 12. Składanie interpelacji.
 13. Zapytania, wnioski i informacje.
 14. Sprawozdanie z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koronowie oraz przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej.
 15. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 16. Zamknięcie obrad XLVI sesji.

Koronowo, 17 stycznia 2014 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady Miejskiej (17 stycznia 2014)
Opublikował: Adela Rojek (22 stycznia 2014, 14:06:00)

Ostatnia zmiana: Adela Rojek (23 stycznia 2014, 15:01:37)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 900