Zawiadomienie o XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 30 października 2013 r.

Zapraszam do udziału w XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 30 października 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XLI sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy za rok 2012.
 8. Informacja Burmistrza Koronowa dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych za rok 2012.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstąpienia w skład Rady Miejskiej w Koronowie Pana Tadeusza Benedykta Klonowskiego i złożenie ślubowania.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Koronowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałej Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013 – 2022.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Zapytania, wnioski i informacje.
 22. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Koronowo w roku szkolnym 2012-2013.
 23. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad XLI sesji.

Koronowo, dnia 18.10.2013 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Adela Rojek (18 października 2013)
Opublikował: Adela Rojek (21 października 2013, 13:51:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 962