Zawiadomienie o obradach XL sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 25 września 2013 r.

Zapraszam do udziału w XL sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 25 września 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XL sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XL sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady oraz z wykonania uchwał.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Uhonorowanie zawodników Klubu Sportowego Koronowo za wysokie osiągnięcia w sporcie zapaśniczym.
 8. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2013 roku i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013-2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013 – 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwalę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właściciela nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo projektów statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządu mieszkańców.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Tuszyny - Makrum” dla terenów położonych w mieście Koronowie.
 20. Składanie interpelacji.
 21. Zapytania, wnioski i informacje.
 22. Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 23. Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad XL sesji.


Koronowo, dnia 13.09.2013 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek

metryczka


Wytworzył: Żaneta Zenel (13 września 2013)
Opublikował: Żaneta Zenel (13 września 2013, 12:01:13)

Ostatnia zmiana: Żaneta Zenel (13 września 2013, 12:07:08)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1096