Zawiadomienie o obradach XXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 24 kwietnia 2013 r.

Zapraszam do udziału w XXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2013 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie obrad XXXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXXV sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa w okresie między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Uhonorowanie Pana Adama Babika za osiągnięcia w tańcu.
 8. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koronowie za rok 2012.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania Medalu „Za zasługi dla Ziemi Koronowskiej”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2013 - 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2013.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowa.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Koronowo nieruchomości położonej na terenie gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia opinii o zmianie granicy administracyjnej pomiędzy Gminą Koronowo a Gminą Dobrcz na styku obrębów ewidencyjnych wsi Stary Jasiniec i Stronno.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Koronowo na rok 2013.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Koronowo mającego na celu określenie zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Koronowo w tworzeniu Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia ,,Europa Kujaw i Pomorza”.
 22. Składanie interpelacji.
 23. Zapytania, wnioski i informacje. 24. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 24. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy organów samorządowych gminy Koronowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2012.
 25. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 26. Zamknięcie obrad XXXV sesji.

Koronowo, dnia 12.04.2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie
Włodzimierz Domek


Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (12 kwietnia 2013)
Opublikował: Adela Rojek (16 kwietnia 2013, 08:16:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (16 kwietnia 2013, 08:33:59)
Zmieniono: dodano link

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1121