Zawiadomienie o obradach XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie w dniu 27 września 2012 r.

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 września 2012 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXVI sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXVI sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Koronowo za pierwsze półrocze 2012 r. oraz informacja o przebiegu kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012 - 2020.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Koronowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zlokalizowanych w układzie urbanistycznym strefy konserwatorskiej „A” – dzielnica starego miasta, numer rejestru zabytków Województwa Bydgoskiego 369 z dnia 16.09.1957 r., wpisana do księgi rejestru zabytków Województwa Kujawsko - Pomorskiego pod numerem A/1418.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyznania w roku 2012 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków oraz jej wysokości.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Koronowo.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kupna udziału w nieruchomości na terenie Koronowa.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowa.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały stanowiącej regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koronowo.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Koronowo zmiany statutów jednostek pomocniczych – osiedlowych komitetów samorządów mieszkańców.
 19. Składanie interpelacji.
 20. Zapytania, wnioski i informacje.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Koronowo na lata 2012 - 2015.
 22. Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Koronowie.
 23. Informacja z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koronowie.
 24. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 25. Zamknięcie obrad XXVI sesji.

Koronowo, dnia 14 września 2012 r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Koronowie
Grzegorz Myk

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejskametryczka


Wytworzył: Adela Rojek (17 września 2012)
Opublikował: Adela Rojek (17 września 2012, 08:04:50)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (17 września 2012, 09:52:04)
Zmieniono: korekta techniczna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1401