Zawiadomienie o obradach XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim w Koronowie przy ul. Farnej 24 odbędzie się XXV sesja Rady Miejskiej w Koronowie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad XXV sesji.
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XXIV sesji Rady Miejskiej w Koronowie.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Koronowa między sesjami rady.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Koronowie o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach.
 7. Wręczenie podziękowań: Pani Danucie Chodur-Eszer, Panu Tomaszowi Eszer i Panu Tomaszowi Kawka za pomoc w ratowaniu życia.
 8. Wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego i złożenie ślubowania przez nauczycieli.
 9. Informacja Miejsko-Gminnego Zespołu Edukacji w Koronowie o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2012 - 2013.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Koronowie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koronowo na lata 2012-2020.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Koronowo na rok 2012.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Koronowo.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Koronowo.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości na terenie miasta Koronowa.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie kupna udziału w nieruchomości na terenie Koronowa.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Koronowo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w związku z zamiarem zmiany granic gminy polegającej na zmniejszeniu obszaru Gminy Koronowo, w tym sołectwa Stary Jasiniec, a tym samym zwiększenia obszaru gminy Dobrcz, sołectwa Stronno oraz sprawie ograniczenia zasięgu konsultacji do mieszkańców sołectwa Starego Jasińca.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Przyrzecze I” ,położonego w Koronowie.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Samociążek”, położonego w Samociążku, gmina Koronowo.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia gminnego programu ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011 - 2015.
 26. Składanie interpelacji.
 27. Zapytania, wnioski i informacje.
 28. Informacja z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koronowie.
 29. Informacja Burmistrza Koronowa o założeniach do projektu budżetu gminy na 2013 rok.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zlecenia Komisji Przestrzegania Prawa, Gospodarki Komunalnej i Przestrzennej Rady Miejskiej w Koronowie zbadania zasadności skargi Pani Magdaleny Żmudzińskiej i Pana Mieczysława Torcz na działania Burmistrza Koronowa.
 31. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
 32. Zamknięcie obrad XXV sesji.

Koronowo, dnia 16 sierpnia 2012 r.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.koronowo.pl w dziale Rada Miejska.

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Rady (20 sierpnia 2012)
Opublikował: Adela Rojek (20 sierpnia 2012, 08:33:34)
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Koronowie

Ostatnia zmiana: Maria Klapczyńska (20 sierpnia 2012, 10:30:30)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1235